OBEC Miskovice

Obecně závazná vyhláška

obce Miskovice

č.2/2010

 

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Miskovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

            (1) Obec Miskovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 

            (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

 

 

Čl. 2

Poplatník, předmět poplatku

 

            Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

 

 

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

            (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů.

 

            (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

            (3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

   Sazba poplatku činí ročně:

 

a)   za prvního psa                                                                                                        50,- Kč,

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                  100,- Kč,

c)   za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč,

d)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu                                                                                    50,-Kč

 

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

            Poplatek je splatný  do 31.3. každého roku

 

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

             Od poplatku se osvobozují:     

 

a)   osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením

b)   osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob

 

 

           

 

 

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

            Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

 

 

Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o poplatku ze psů  Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 9
Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 3.1.2011.

 

 

 

                       

         ……………………                         …………………………

        Eva Hoyerová                                                                      ing.Antonín Štefl

         místostarosta                                                                               starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:15.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 [1]  Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.