NOVOROČNÍ VYDÁNÍ

ZPRAVODAJ 2007


Vážení spoluobčané,

dovolte nám nejprve, abychom Vám v novém roce 2007 popřáli hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a vyjádřili naději, že letošní rok bude pro nás všechny rokem příjemným a rokem, kdy se nám všem splní všechna očekávání. V tomto zpravodaji bychom Vás chtěli informovat o dalších událostech, které se od posledního vydání zpravodaje uskutečnily a které nás v nejbližší době čekají.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva byly přijaty kromě jiných rozhodnutích i následující rozhodnutí, která se dotýkají všech občanů.

1.  Zastupitelstvo rozhodlo o úpravě poplatku za odvoz domovního odpadu na 500,- Kč na
osobu ročně, v případě poplatku za odběrné místo vyšším než 1 000,- Kč lze dohodnout
rozložení platby. Výpočetní vzorec poplatku je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu.

2.  Zastupitelstvo uložilo starostovi obce prověřit možnosti gravitační, tlakové či jiné kanalizace
a seznámit zastupitelstvo s výsledkem do 21.3.2007 a poté by mělo být rozhodnuto o dalším
postupu ve věci výstavby kanalizace.

3.   Zastupitelstvo schválilo změnu č. 2 Územního plánu

4.     Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2007 s tím, že po zvážení možnosti investic
bude rozhodnuto využití přebytku na investiční výdaje.

 

PŘÍJMY DISPONIBILNÍ - CELKEM

 

5 398 000

 

VÝDAJE PROVOZNÍ - CELKEM

 

-4 855 000

 

VÝDAJE INVESTIČNÍ - CELKEM

 

0

 

+ Přebytek / - Schodek

 

+ 543 000

 

VÝZVA OBČANŮM

V této části zpravodaje, bychom Vás chtěli upozornit na nedostatky vyskytující se v jednotlivých obcích a požádat Vás o spolupráci při jejich řešení.

1.  Žádáme Vás o dodržování třídění domovního odpadu do připravených barevných kontejnerů, které umožní snížit náklady na odvoz domovního odpadu a kladně tak ovlivnit případné budoucí zvyšování poplatků za odvoz domovního odpadu.

2. Žádáme Vás o dodržování skladby odpadu při jednorázových svozech - velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Při posledním svozu velkoobjemového odpadu nebyla dodržena povolená skladba odpadu, která byla na každém kontejneru uvedena, což výrazně zkomplikovalo následný odvoz kontejnerů a také vyjednávači pozici o jeho příštím sjednání, kdy občané za svoz tohoto typu odpadů nemuseli dosud platit žádné poplatky.

3.   Žádáme Vás o dodržování podmínek při využívání veřejných ploch, kdy na veřejných prostranstvích jsou skladovány bez povolení soukromé prostředky (vraky automobilů, stavební materiál, palivové dřevo, apod.).

4.  Žádáme Vás také, aby nebyly k vytápění domů používána nevhodná paliva, kdy dochází k šíření nepříjemného až nesnesitelného zápachu a občané na toto obtěžování zápachem oprávněně upozorňují.

Rada obce se rozhodla výše uvedené žádosti průběžně kontrolovat a s případnými zjištěnými přestupky se důrazně zabývat.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

proběhne dne 12.1.2007 -viz podrobnosti

V Miskovicích dne 4.1.2007

Rada obce Miskovice