Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb.

 

Dle nového stavební zákona se veškeré pravomoci ( ohlášení stavby, stavební povolení.......) přesouvají na Městský úřad v Kutné Hoře, stavební úřad,Havlíčkovo náměstí 552, tel.:327 710 166.

 

Stavby nepodléhající ohlášení a stavebnímu povolení:

 

  1. Bleskosvody a zařízení, která tvoří jeho součást
  2. Opěrné zdi do výšky l m , které nehranící s veřejně přístupnými komunikacemi a veřejným prostranstvím
  3. Ploty do výšky l,8m , které nehranící s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím
  4. Přenosná zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku (pozemek ve vlastnictví stavitele) nepřesáhne 30 dnů v roce
  5. Stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa (pozor na provádění úprav kvalifikovanou osobou a součinnost s provozovateli uvedených zařízení)
  6. Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí ( vnitřní úpravy budov )
  7. Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na památkově chráněném objektu. ( například opravy omítek budov )

 

 

PŘÍKLADY:

 

Bazén

 

Bazén do 40 m2 zastavěné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. l písm. d) bod 5. stavební povolení ani

ohlášení (pouze se vydává územní souhlas).

Nad 40 m 2 do 300 m2 zastavěné plochy a do hloubky 3 m vyžaduje ohlášení (případně bez územního

souhlasu, pokud stavba splňuje podmínky § 104 odst. l stavebního zákona).

Nad 300 m2 vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení.

Ve všech případech se jedná o bazény, která nejsou vodním dílem.

 

Garáže – povolení

Garáže mohou podléhat režimu podle § 103 odst. l písm. a) stavebního zákona (bez povolení, bez ohlášení, pouze vyžadují územní souhlas) i podle § 104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, v případě, že jde např. o podsklepenou stavbu (na ohlášení).

 

Námitky vlastníků sousedních pozemků a staveb k ohlášené stavbě

Stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb. Stavebník nemá povinnost informovat tyto osoby o možnosti podat námitky proti jeho záměru. Pokud ale námitky uplatněny jsou a směřují například proti obecným technickým požadavkům na výstavbu, pak stavební úřad stavbu zakáže podle § 107 odst. l stavebního zákona. Ostatní námitky vyřídí pouze sdělením.

 

Povolování staveb kde není schválený územní plán

Kde není schválen územní plán lze stavby umisťovat pouze v zastavěném území. Výjimku připouští § 18 odst. 5 stavebního zákona, kde je v nezastavěném území možno umisťovat stavby pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.

 

Prodloužení lhůty k dokončení stavby

Posuzuje se jako změna stavby před jejím dokončením. Doporučujeme využít § 118 odst. 3 a změnu schválit zápisem do stavebního deníku při kontrolní prohlídce stavby, nedotýká-li se změna práv účastníků stavebního řízení. Pokud by se změna stavby práv účastníků řízení nějakým způsobem dotýkala, pak postup podle § 118 odst. 2 stavebního zákona, tj. vydat rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

 

Projektová dokumentace pro stavby uvedené v § 103 a části § 104 stavebního zákona

Pro stavby uvedené v § 103 a v § 104 odst. 2 písm. j), k), 1), m), o) a p) nevyžaduje stavební zákon žádnou kvalifikaci.

 

Přípojky vodovodní, kanalizační a energetické do 50 m

Podle § 103 odst. odst. 1 písm. b) bodu 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vodovodní, kanalizační a energetické přípojky v délce do 50 m nevyžadují ani ohlášení ani povolení stavebního úřadu. Taková stavba však podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vyžaduje vydání územního souhlasu.

 

Přípojky vodovodní, kanalizační a energetické nad 50 m

Stavba delší než 50 m vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst 2 písm. h) stavebního zákona.

 

Skleník, zimní zahrada

Do 40 m2 zastavěné plochy a výšky 5 m o jednom nadzemním podlaží nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. l písm. a) bod 5. Vyžadují však územní souhlas.

 

Výměna bytového jádra

Podle povahy konkrétního případu může být taková stavební úprava provedena bez ohlášení a bez stavebního povolení (§ 103 odst. l písm. h) stavebního zákona, může vyžadovat ohlášení (§ 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona) a jiné stavební úpravy (tzn. takové, které se „nevejdou" do vymezení podle citovaných ustanovení), pak vyžadují stavební povolení.

Stavební povolení definuje nový stavební zákon v § 2 odst. 5 jako změny dokončených staveb, při kterých se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Přestavby bytových jader patří mezi typické stavební úpravy.

Podle nového stavebního zákona ohlášení ani stavební povolení nevyžadují stavební úpravy, pokud se juni nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Podmínkou je, že nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Stavební úprava (přestavba) bytových jader posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, nepodléhá. Z hlediska požární bezpečnosti, pokud bylo možné ověřit, náhrada dosavadních umakartových bytových jader s použitím lehkých zdících materiálů (Itong) nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. Při provádění prací je však nutné zabezpečit utěsnění prostupů v instalačních šachtách nehořlavými materiály.

 

Za provedení stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení je podle § 152 odst. l stavebního zákona odpovědný stavebník. Výslovně se mu ukládá, aby dbal na řádnou přípravu a provádění prací, měl přitom na zřeteli podle okolností ochranu života a zdraví osob, ochranu životního prostředí i majetku a šetrnost k sousedství. Proto lze doporučit, aby si stavebník sám opatřil posudek odborníka o tom, že jím navrhovaná stavební úprava nezasahuje do nosných konstrukcí stavby (nepřitíží je) způsobem, který by narušil nebo ohrozil stabilitu stavby.

Za porušení této povinnosti může být stavebníkovi uložena pokuta až do výše 200 000 Kč. Dozoru stavebního úřadu podléhají i stavby a práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Může na nich provést kontrolní prohlídku a uložit opatření k nápravě jako na stavbách povolovaných (§ 132, § 133 a § 134 stavebního zákona).