ZPRAVODAJ č. 4 /2007

 

Zasedání zastupitelstva

 

Na zasedání zastupitelstva byla přijata tato zásadní rozhodnutí:

 

1. Kanalizace bude provedena dle finanční náročnosti tlakově a gravitačně. V současné době

je řešeno vedení kanalizace přes pozemky soukromých vlastníků ( včetně změn

provedených v rámci pozemkových úprav ), následně bude dopracován projekt a v první

fázi je počítáno se stavbou čističky. Kanalizace je předpokládána pro obce Miskovice,

Přítoky a Bylany. Pro občany Hořan a Mezholez se předpokládá poskytnutí příspěvku

na vybudování domácích čističek. Podrobný postup řešení ( včetně příspěvků občanů

ze spoření ) bude stanoven na zasedání zastupitelstva v měsíci září.

 

2. Pro samovýrobu dřeva si občané mohou podat žádost na Obecní úřad a dle zpracovaného

pořadníku ( v závislosti na potřebách těžby ) budou jednotlivcům zadány lokality těžby.

Přednostně budou plněny požadavky pro občany žijící v katastrech, kde bude těžba

plánována.

 

3. Byly přijaty dotace na:- veřejné osvětlení ''Záviska'' - 121.000,-Kč

- úroky úvěru na DPS - 95.700,-Kč

- žákovské družstvo hasičů - 20.000,-Kč

- knihovnu - 18.000,-Kč

 

4.Obec se zapojí do aktivity starostů podpisem dokumentu proti daňovému znevýhodňování

malých obcí ( v přepočtu na jednoho občana jsou daňové příjmy v malých obcích 4-5x

menší než v největších městech republiky ).

 

5. Obec bude přispívat na dovoz obědů z Kutné Hory částkou cca 7,-Kč. Podmínkou

příspěvku je trvalé bydliště v našich obcích a věk nad 70 let či nemohoucnost. Žádosti

je možno podávat na Obecní úřad.

 

6. Letošního roku končí finanční zápůjčka státu Obci na poskytování stavebních půjiček.

Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení fondu 150.000,-Kč ze svých prostředků se stejnými

podmínkami čerpání jako doposud ( maximální výše půjičky 20.000,-Kč ).

 

7. Byl schválen výsledek kontroly hospodaření Obce za rok 2006 s výsledkem - bez

nedostatků. Čerpání finančních prostředků za letošní rok je vyrovnané v souladu se

schváleným rozpočtem na rok 2007.

 

 

Celé znění usnesení zastupitelstva je k dispozici na vývěsních tabulích obce nebo na obecním

úřadu v Miskovicích.

 

 

 

Výstavba dětského domova se školou v Miskovicích

 

Starosta zaslal žádost o poskytnutí informací o postupu státu při výběru lokality a splnění

podmínek pro výstavbu domova na Ministerstvo školství. Doposud odpověď nebyla doručena

( stále běží zákonná lhůta pro odpověď).

Starosta konzultoval možnost výstavby domova z hlediska naplňování Územního plánu

obce s pracovníkem územního plánování v Kutné Hoře ( na nehož byl mezitím vznesen dotaz

ze strany zástupců možného dětského domova o posudek k tomuto problému ). Z konzultace

vyplynul závěr - z hlediska platného Územního plánu obce nelze ve vybrané lokalitě

Dětský domov se školou stavět. Výstavba by byla možná pouze v případě změny Územního plánu, což nelze provést, protože změnu může odsouhlasit a provést pouze

zastupitelstvo obce, které je ovšem vázáno výsledkem referenda občanů a ti se vyslovili

ke stavbě záporně.

 

 

 

 

Ověřování podpisů

 

Obecní úřad v Miskovicích provádí ověřování podpisů za cenu 30,-Kč za jedno ověření

a dále ověřování kopií dokumentů v ceně 30,-Kč za jednu ověřenou stránku. Ověřování

bude prováděno v úředních hodinách.

 

 

 

Upozornění občanům

 

Den 30.6.2007 je posledním dnem splatnosti poplatku za odvoz odpadů. Poplatek je možno

zaplatit v úřední hodiny tj.středa 08.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin a v sobotu 30.6.2007

v době 08.00-10.00 hodin.

 

 

 

Z historie

 

V červnu roku 1947 byl odhalen pomník obětem první a druhé světové války v Miskovicích.

Věnujme,prosím, alespoň tichou vzpomínku padlým, díky jejímž obětem můžeme užívat

svobody.

 

 

 

Přání občanům a dětem

 

Obecní úřad v Miskovicích přeje dětem pěkná vysvědčení a prožití prázdnin takovým způsobem, aby si nejenom odpočaly od školních lavic, ale aby si vzpomínky na prázdniny

uchovaly do pozdního věku. Občanům přejeme příjemně prožitou dovolenou a načerpání

nových sil k bezproblémovému chodu jejich života (včetně boje s úřady).

 

 

 

 

 

R O Z H L E D N A

 

Od července do konce srpna budou zabezpečeny služby ( prodej pohlednic, upomínkových předmětů........) na rozhledně Vysoká. Služby předpokládáme zabezpečovat brigádnicky

z řad studentů našich vesnic. Žádosti o brigádu je možno podávat na Obecní úřad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V z p o m í n k a

 

V neděli 10.června 2007 podlehl ve věku 88 let vleklé nemoci vážený pan Miloslav Douděra, kronikář obce. Nechť je pro nás příkladem jeho dloholetá aktivní kulturní a osvětová činnost a laskavý přístup k lidem. Čest jeho památce