ZPRAVODAJ č.6 / 2007

 

1. Ze zasedání zastupitelstva.

Na zasedáních zastupitelstva konaných 28.11.al2.12.2007 byly řešeny následující body:

- cena vodného pro rok 2008 - občané Miskovic,Přítok a Mezholez budou platit 23.30,-Kč + 9% DPH (firma VODOS)

-občané Hořan budou platit ve dvou složkách (firma VHS Vrchlice – Maleč):

1. Pohyblivá složka:    27,82 Kč/m3 bez DPH,    30,32 Kč/m3 s DPH

2. Roční pevná složka vodného:

 

Kategorie dle ročního odebraného množství v m3

 

Roční pevná složka v Kč bez DPH

 

Roční pevná složka v Kč s DPH

 

          Do               30

 

384

 

418,56

 

31        -                500

 

415

 

452,35

 

501        -              3 000

 

977

 

1 064,93

 

3001        -            10000

 

4697

 

5119,73

 

10001        -            30000

 

26750

 

29157.50

 

30 001        -            80 000

 

133134

 

145116,06

 

80001        a            vlče

 

259342

 

282 682,78

 

 

- poplatek občanů za odvoz separovaného odpadu zůstává ve výši 500,-Kč za osobu

- zahájení měření rychlosti vozidel v obcích Přítoky a Miskovice Městskou policií Kutná Hora (kontroly budou prováděny nepravidelně)

- byl schválen rozpočet obce na rok 2008, kde se předpokládá (kromě běžných údržbových prací) oprava dešťové kanalizace v Mezholezích, vybudování veřejného osvětlení v Hořanech, větev A + B (směr Němečkovi a Hrdinovi), vybudování osvětleného přechodu pro chodce v Přítokách-Závisce (v horní části před vjezdem do Kutné Hory), vybudování veřejného osvětlení v Bylanech (od kapličky k otočce autobusu), vybudování osvětleného přechodu pro chodce v Miskovicích mezi restaurací a holičstvím (pokud se podaří získat veškerá povolení, protože z hlediska schvalovacích orgánů je toto místo velmi problematické), rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků dle současného nejhoršího stavu, vybudování dětského hřiště v Bylanech za finanční podpory ČEZ (poděkování za aktivní účast na tomto úkolu patří panu Karbanovi a Bělohlávkovi z Bylan) ....

Hlavním úkolem je "Projekt kanalizace a čistírny odpadních vod", kdy v současné době je vyřešen problém s majitely pozemků v Přítokách a Bylanech, po nichž kanalizace povede a pracuje se na projektu (kde bude vyhovovat terén a podloží bude gravitační kanalizace, kde bude nutno překonat stoupání, nebo při tvrdém podloží bude tlaková kanalizace). Plánujeme podání žádosti o dotaci na tuto akci v roce 2008.

 

2. Spoluúčast občanů na vybudování kanalizace.

Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání 28.11.2007 o výši příspěvku na "Projekt kanlizace a čistírna odpadních vod" takto:

- za nemovitost spoluúčast 20.000,-Kč         
- za bytovou jednotku ve společném vlastnictví (bytové či jiné družstvo) 10.000,-Kč                            

 

Pro tyto účely byl zřízen zvláštní účet u České spořitelny (účet je veden zdarma a zvýhodnění úroku v závislosti na výši složené částky lze zvyšovat v sedmidenním cyklu). Číslo účtu s přiděleným variabilním symbolem (pro identifikaci) obdrží každý vlastník nemovitosti či bytové jednotky nejdéle do termínu 4.1.2007 domů. Platit se může ihned po obdržení tohoto čísla, nejdéle však do 30.6.2008. Způsob platby :

-         složenkou na poštovním úřadu

-         bankovním bezhotovostním převodem

-         hotovostní platbou v České spořitelně

-         hotovostní platbou na Obecním úřadu v Miskovicích.

Po složení částky je nutné dostavit se na Obecní úřad v Miskovicích s dokladem o zaplacení k podpisu smlouvy mezi občanem a Obcí Miskovice.

 

3. Pozvání.

Obecní úřad v Miskovicích si Vás dovoluje pozvat na

"Čtvrté sváteční vánoční posezení s hudbou" v sobotu 22.prosince od 16.00 hod. v prostorách mateřské školy v Miskovicích, které je (jako doposud) v režii p.Radoměrské.

 

Dne 23.prosince od 15.00 hod. Vás zvou zastupitelé p.Karban a p.Václ do Bylan v prostoru před otočkou autobusů k "Předvánočnímu setkám klidu a pohody" za zpěvu koled.

 

4. Vývoz domovních jímek.

Vývoz jímek lze objednat u firmy DaM Pospíšil s.r.o na telefonních číslech: 327 515 536 nebo 608 336 684.

 

5. Žádost k občanům.
V zájmu urychlení odstraňování závad na veřejném osvětlení žádáme občany o spolupráci v nahlašování poruch. Čím dříve je porucha nahlášena na Obecní úřad, tím je kratší " doba temna" Vaší ulice. Zároveň žádáme občany (především v místech častého výpadku veřejného osvětlení) o pomoc při lokalizaci míst styku vodičů elektrické energie ( místa, kde se vodiče při větru dotknou a zajiskří). Při identifikaci těchto míst budeme schopni zajistit nenáročnou opravou větší spolehlivost našeho veřejného osvětlení.

x   x   x   x   x   x   x   x

Ničím nerušenou vánoční pohodu a šťastné vykročení do nového roku všem občanům přeje

zastupitelstvo Obce Miskovice