ZPRAVODAJ č.1/2008


Ze zasedání zastupitelstva


-zastupitelstvo stanovilo pevné termíny zasedání na rok 2008, a to : 19.3., 21.5., 25.6., 10.9., 12.11. a 17.12. Místo a hodina zasedání bude upřesněno v pozvánkách, které budou vyvěšeny na vývěsních deskách ( asi týden předem).


- zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvky na dopravní obslužnost, což znamená zachování všech autobusových spojů i na rok 2008.


- vzhledem k postupnému snižování vydatnosti vodního zdroje ( zanášení a ''zarůstání'' ) a naopak zvýšenému odběru ( nárůst obyvatel), se jeví jako nutnost řešit zabezpečení dostatečného množství vody. Zastupitelstvo uložilo starostovi připravit pro posouzení možná řešení ( zhotovení dalšího

vrtu, možnost připojení na jiný zdroj) jak z hlediska technického, tak z hlediska finančního

( nejenom pro obec, ale i z hlediska odběratelů, tzn. ceny vodného pro obyvatele.


- z hlediska bezpečnosti řeší obec osazení dopravních značek ''obytná zóna'' v prostoru místních komunikacích Bylany a Přítoky - Záviska


- byly dokončeny pozemkové úpravy v katastru Miskovice, předpoklad zápisu do katastru nemovitostí ( nová čísla pozemků a noví vlastníci) je do konce roku 2008.
Co se děje v obcích


Bylany:

Obecním úřadem Miskovice byla rozeslána žádost novým stavebníkům o udržování místních komunikací v řádnem stavu. ( Zabezpečení úklidu

komunikací po vozidlech vyjíždějících ze staveb.)


Je zažádáno o dotaci na dětské hřiště. Poděkování za aktivitu patří pánům: Bělohlávkovi,Dytrychovi a Karbanovi.


Obecní úřad zabezpečí úklid ''černé skládky'' (směr Velký rybník po levé straně), zarovnání terénu a znemožnění vjezdu do tohoto prostoru.


Hořany:

V současné době realizován chodník k soše svatého Vojtěcha.

Bude realizována další část veřejného osvětlení ( k Němečkům a k Hrdinům ).


Bude řešen svod děšťové vody kolem jmenované sochy.


V dohledné době bude vyrobena ohrada na odp. nádoby (popelnice).


Mezholezy:

Po vyčištění horní části příkopů a trub je hotov projekt na svod dešťové kanalizace kolem rybníčku. Pro vyčištění dolní části je nutný souhlas vlastníků pozemků (4 osoby). Všem byla zaslána žádost o povolení vstupu na soukromý pozemek.


Miskovice :

Byla zhotovena část chodníku u aut.zastávky směr Kutná Hora.


Bude se pokračovat ve výstavbě veřejného osvětlení v části ''Fajberk''.


Je zadána výroba ohrazení popelnic ( zatím u Obecního úřadu ).


Přítoky :

Bude podána žádost o dotaci na přechod pro chodce na rozmezí Přítoky-K.Hora.


Bylo vyrobeno ohrazení popelnic na Závisce a přestěhování vývěsních skříněk.


Jsou zahájeny přípravné práce práce na další části veřejného osvětlení Záviska.

Ve všech vesnicích byla provedena obhlídka stromů. Ještě v zimní době vegetačního klidu bude proveden prořez stromů v obcích Bylany a Přítoky.Trochu statistiky


přehled obyvatel v jednotlivých obcích


obec

dospělí(muži/ženy)2006

dospělí(muži/ženy)2007
Miskovice

334 (166/168)

333 (167/166)

Přítoky

233 (122/111)

240 (125/115)

Bylany

91 ( 42/49 )

96 ( 44/52 )

Hořany

49 ( 24/25 )

53 ( 25/28 )

Mezholezy

38 ( 15/23 )

39 ( 16/23 )obec

děti (chlapci/dívky)2006

děti (chlapci/dívky)2007
Miskovice

70 ( 41/29 )

75 ( 43/32 )

Přítoky

33 ( 20/13 )

40 ( 23/17 )

Bylany

13 ( 6/7 )

19 ( 9/10 )

Hořany

6 ( 4/2 )

8 ( 4/4 )

Mezholezy

5 ( 4/1 )

5 ( 4/1 )V roce 2007 se celkem : přistěhovalo 37 obyvatel

narodilo 18 dětí

odstěhovalo 15 obyvatel

zemřelo 6 obyvatel

Počet obyvatel : Miskovice 408 Bylany 115

Přítoky 280 Hořany 61

Mezholezy 44 Celkem 908


Upozornění


Zastupitelstvo obce vítá všechny nové občany, kteří se za uplynulé období do našich obcí přistěhovali .


Obecní úřad připomíná, že i nadále provádí ověřování listin

a podpisů v době : pondělí a středa

08.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin


CHVÁLÍME

a zároveň vyslovujeme poděkování pro:


- Miroslavu Němečkovou z Hořan a Myslivecké sdružení Miskovice za pomoc při ošetření a oplocení stromků na pozemkové úpravě Hořany

- všechny účinkující a zabezpečující koncerty pořádané v MŠ Miskovice ( děkují především návštěvníci )


Pozvánka

SDH Miskovice Vás zve na ´´Josefovskou´´ dne 15.3.2008 do sokolovny v Miskovicích. Zahájení ve 20.00 hodin,ukončení.....?????. (osvědčená muzika,tombola,pořadatelé....)