ZPRAVODAJ č.2/2009

OBCE MISKOVICE

(duben 2009)

Ze zasedání zastupitelstva

- zastupitelstvo vzalo na vědomí vydání Územního rozhodnutí
na výstavbu kanalizace

- zastupitelstvo odsouhlasilo návrh pana Pospíšila na výstavbu
rodinných domů v Hořanech

- zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje pozemku č.69/5 v Bylanech (manželé Šafrovi požádali o odkup 57 m2)

- zastupitelstvo vzalo na vědomí zřízení elektronického zabezpečení následujících budov: Obecní úřad, skládek, hasičská zbrojnice

- zastupitelstvo vzalo na vědomí vybavení hasičů pěti soupravami obleků ( kalhoty, blůza a boty v ceně cca 10.000,-Kč za soupravu), které financovalo Ministerstvo i vnitra

 

 

Připomínáme

Podávání žádostí o změny územních plánů v jednotlivých  obcích do termínu 31.10.2009.


 

Poděkování

- panu Jiřímu Pleskačovi z Mezholez, který z vlastní iniciativy a materiálu zhotovil cca 45 m sněhových zábran a tyto s pomocí pana Duška instalovali uprostřed obce na místa, kde každoročně docházelo k zavátí komunikací.

- rodičům dětí z mateřské školy, kteří mezi sebou vybrali cca 16.000,-Kč !!! a předali je, co by sponzorský dar. Peníze nebudou „projedeny“, nýbrž za ně bude pořízeno vybavení zahradního dětského hřiště.

KRITIKA

Na několika místech našich obcí si někteří občané dělají "odkladiště" nepotřebných věcí na obecních pozemcích. Je to bezohledné vůči ostatním a co si asi pomyslí návštěvník našich obcí.

 

 

I když žijeme na vesnici, neměli bychom se obávat volně pobíhajících psů, či upouštět peprné poznámky, když šlápneme do......

Mějme naše psí přátele vždy zabezpečené a uklízejme po nich veřejná prostranství tak jako naše dvorky a zahrádky. (Každý věrný psí přítel nám to vynahradí svou oddaností, hrami, zábavou, věrností.....)

Letní svoz odpadů

Směsný komunální odpad se sváží každé liché utery/platído 30.9.2009.

Čarodějnice

zveme všechny, jako každý rok, ve čtvrtek 30.4.2009 od 18.00 hodin na Vysokou k tradičnímu setkání.

 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU          5.-6.6.2009

Počet volebních okrsků a sídla volebních okrsků:

počet volebních okrsků - 4

sídla volebních okrsků:

okrsek č.l - Miskovice č.p. 26

okrsek č.2 - Přítoky č.p. 3

okrsek č.3 - Bylany č.p. 4

okrsek č.4 - Hořany č.p. 19

 

Termíny voleb:

5.6.2009 - pátek    - 14.00 - 22.00 hod

6.6.2009 - sobota  - 08.00 - 14.00 hod


 

 

Miskovicím je letos 700 let.

Takže něco málo z dostupných pramenů z historie.

Název Miskovice se prý odvozuje od slova miska, že je naše vesnice uložena mezi kopci jako v misce, také prý mohl být zakladatel tvrze Misk nebo Méska, nebo podle lidu Myslíkových......

První zmínka o vsi Miskovice pochází z roku 1309, kdy zde měli majetek Nechval a Pešek z Miskovic. Roku 1358 byla část Miskovic v držení kláštera skalického poblíž Kouřimi. Za doby nejstarší byly Miskovice uzavřeny třemi branami, z nichž prvá byla u nynějšího č.p.l a směřovala k č.p.10. Brány byly r.1825 rozbořeny. K jakému účelu sloužily a zda byly v minulosti propojeny zdí, se neví.

Tvrz v Miskovicích stávala od nepaměti. První písemná zpráva o tvrzi jez roku 1419, kdy patřila Vaňkovi Pískoví z bohaté patricijské kutnohorské rodiny. V letech 1448 - 1450 se připomíná zde Toman z Miskovic, stoupenec Jiřího z Poděbrad. Roku 1544 prodává Hašek Zvířetický z Vartenberka tvrz majiteli dobřeňského statku Jindřichovi Voděradskému z Hrušová. V té době byla tvrz již pustá. Pánové z Hrušová v Miskovicích nesídlili, tvrz však opravili a ta sloužila jako obydlí hospodářského úředníka, pravděpodobně hejtmana panství. Jindřich Voděradský přivtělil Miskovice k Dobřeni,  později k Suchdolu. Protože syn Jindřichův Jiří Voděradský sedlářům a lichvou nabyl mnoho peněz, čímž se provinil proti zřízení zemskému, byl zemským soudem odsouzen k smrti. 20.10.1580 byl sťat, jeho tělo pohřbeno v Dobřeni a všechno jmění bylo zabráno. Toliko třem sirotkům Voděradského byla menší část majetku ponechána.                                                          

Tvrz v Miskovicích se připomíná ještě v roce 1630, kdy Dobřeň s příslušenstvím, t.j. Miskovicemi koupil Jan Kamberský z Kamberku (jeho erb nese černou orlici na zlatém štítu).

Další zmínka o tvrzi je z roku 1648, když Dobřeň kupoval majitel malešovského panství Jindřich Volf Berka z Dubé a dále z roku 1666, když malešovské panství získal hrabě Jan Špork. Šporkové nechali

zřejmě miskovickou tvrz zpustnout.Stála dle lidového podání na místě panského dvora na západním okraji vesnice pod vrchem Vysoká. Šporkové vystavěli na Vysoké přepychový letohrádek, jehož přízemí sloužilo jako klášter pro čtyři mnichy (Po jeho vyhoření v minulém století jsou patrný části jeho vysokých zdí). Šporkové drželi Miskovice jen krátce. Za Jindřicha z Oštejna, pána na Malešově, připadly Miskovice se dvorem k Malešovu a sdílely osud tohoto panství.

Hořany slaví letos 710 let

O Hořanech se dochovalo:

Obec Hořany se dělí na části Dolejší (okolo potoka), Hořejší (u křižovatky na Miskovice) a U kapličky (nad údolím v místech někdejší tvrze).

Hořany jsou osídleny od nepaměti. Na poli č.167 (dle pozemkové knihy) 300 m jihovýchodně od Hořan pod vrchem Kuklík byl v roce 1964 vrtnou sondou porušen pravěký objekt. Odkryta byla zásobnicová jáma - obilnice a v ní nalezeny části jemné keramiky s prstovým dekorem. Patřila lidu knovízské kultury z počátku doby železné (8.-6. století př.n.l.). Protože obilnice v posledku sloužila jako odpadní jáma, byly v ní nalezeny zbytky popela, kostěný nástroj, zlomky zvířecích kostí a kousky mazaniny.

Hořany se připomínají roku 1299, kdy sedlecký klášter a Markvart Šik z Kutné Hory obdrželi na ni majestát od krále Václava II. Sikovi synové Albert a Kuna sídlili v Hořanech v letech 1303 -1309. Práva kláštera sedleckého a Sikova byla potvrzena roku 1337 králem Janem Lucemburským. V 15. století náleželo hořanské zboží Čeňkovi z Hořan. Jeho poručníci po smrti Čeňka prodali ves Mikuláši z Hořan, kterýdržel dvorce hořanské ještě v roce 1436.

Císař Zikmund zastavuje v roce 1437 Hořany Jiříkovi z Poděbrad. V letech 1498 - 1502 vlastnil Hořany nejvyšší mincmistr království českého Zdeněk Kostka z Postupic. Jeho erb nesl zlaté hrábě na modrém podkladu. Po Kostkovi Postupic vlastnili Hořany Cábeličtí ze Soutic. V 1. polovině 16. století patřila část hořanského zboží obci kutnohorské a část panství libenickému. V roce 1538 byl pánem libenického zboží i Hořan Jan st. Trčka z Lípy, ten je pak prodal Václavovi Popeloví z Vesce.

Dne 2.7.1540 koupili kutnohorští od V.Popela dědinu na Kuklíku u Hořan, zvanou Pod Třešní (ta zřejmě náležela k Hořanům) za 28 kop českých grošů. Z rukou Popelových se dostaly Hořany do majetku Jindřicha z Vrchovišť, jehož rod přijal jméno Libeničtí z Vrchovišť.

Později kutnohorští, majíce celou ves kromě jednoho usedlíka, přikoupili svobodný dvůr v roce 1644 od Jana Oldřicha Kalousa. Tím se stali vrchností celé obce.

Vedle dvora pána Čeňka a Oldřicha z Hořan byly v obci ještě dvory pána Podivického z Podivic a Lukaveckého z Lukavce. Tyto dvory se nacházely v místech č.p. l a 12 (v č.p. l se donedávna říkalo "ve dvoře"). U obou dvorů byly nalezeny dlouhé chodby. Od č.p. l směřuje chodba ke Kuklíku a od č.p. 12 k potoku do údolí.

 

 

 

Na Meholezy, Přítoky a Bylany jsme nezapomněli, ale o nich se dozvíme v příštím vydání Zpravodaje.