OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2011


Počet záznamů: 41
  Oznámení: Návrh pronájmu pozemku u čp. 13 v Miskovicích od 22.12.11 do 05.02.12
celý text oznámení

  Oznámení: Návrh pronájmu rybníku Čert od 22.12.11 do 05.02.12
celý text oznámení

  Rozpočet obce na rok 2012 od 22.12.11 do 30.06.12
rozpočet schválený zastupitelstvem obce 14.12.11.  1.strana, 2.strana.

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 14. prosince 11 od 22.12.11 do 05.03.12
celý text (jpeg),  (ve formátu pdf)

  Návrh rozpočtu obce na rok 2012 od 20.11.11 do 20.12.11
návrh rozpočtu

  Oznámení Rady obce Miskovice od 17.11.11 do 31.12.11
Dne 16. listopadu zasedala mimořádně Rada obce. Rada vzala na vědomí dlouhodobou pracovní neschopnost starosty p.Ing. A.Štefla a po tuto dobu pověřila jeho zastupováním místostarostku Evu Hoyerovou. Zastupování se týká - kromě běžných úkonů - i uzavírání jakýchkoliv závazkových vztahů obce.

  Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva obce Miskovice od 07.11.11 do 11.11.11

které se koná ve středu 9.listopadu v 18,00 hod. v hasičské zbrojnici v Miskovicích. 

Program:  
Zahájení  
Kontrola plnění úkolů z min.schůze  
Prodej pozemků  
Informace o dotacích  
Projednání návrhu rozpočtu na r.2012  
Různé  
Usnesení a závěr  

  Zahájení řízení -ustanovení opatrovníka pro sl. M.Jarošovou od 31.10.11 do 14.11.11
oznámení o zahájení řízení

  Zahájení řízení -ustanovení opatrovníka pro sl. J. Buňkovou od 31.10.11 do 14.11.11
oznámení o zahájení řízení

  Staveb.úřad: Zahájení územ.řízení a pozvánka k jednání od 31.08.11 do 04.10.11

stavba a úpravy komunikací v Přítokách na Závisce a pozvánka k veřejnému jednání 3.10.2011, 10:00 hod. v kanceláři staveb.úřadu v K.Hoře.  Celý text: 1.str, 2.str.


  Mezholezský lom od 12.08.11 do 01.09.11

Odbor živ.prostředí MÚ Kutná Hora zahajuje řízení o zrušení registrace Mezholezského lomu jako významného krajinného prvku a zároveň zahajuje řízení o nové registraci tohoto lomu ve změněných hranicích.

Obě usnesení jsou zde:  zrušení registrace,  nová registrace.


  Staveb.úřad: Zahájení řízení k územ.rozhodnutí od 12.08.11 do 31.08.11

stavba ČOV v Bylanech (pí.Sedlačíková) a pozvánka k veřejnému jednání na místě: 13.9.2011, 9:30 hod. 

Celý text: 1.str, 2.str.


  Staveb.úřad: Rozhodnutí o umístění stavby č.761 od 12.08.11 do 31.08.11
stavba ČOV v Hořanech (Lebedovi). Celý text: 1.str, 2.str, 3.str.

  Výběrové řízení na prodej domu č.e.4 v Mezholezích od 04.07.11 do 10.08.11

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitosti  č.e.23 v Mezholezích (pozemek parc.č.4), a to od 12.7. do 9.8.2011, prohlídka objektu dne 20.7.2011.

 Text oznámení:  str.1.,  str. 2.,  str. 3.,  str. 4.,  str. 5.  


  Rozhodnutí OÚ Miskovice o ustanovení opatrovníka pro sl.Vopěnkovou od 28.06.11 do 13.07.11
text dokumentu

  VHS, a.s., předložila vyúčtování vodného za rok 2010 od 26.06.11 do 10.07.11
průvodní dopis,   první str.druhá str. 

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 15. června 11 od 23.06.11 do 12.10.11
celý text

  Závěrečný účet Obce Miskovice od 22.06.11 do 31.08.11

Zastupitelstvo na svém zasedání 15.června projednalo zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2010 a schválilo závěrečný účet roku 2010 Obce Miskovice.

Přiložené dokumenty k hospodaření: příjmy a výdaje,  pohledávky a závazky, fin.prostředky, investice, neinvestice, úvěry, dotace.

Zpráva o přezkumu (str. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 


  Řízení o ustanovení opatrovníka pro sl.Vopěnkovou od 22.06.11 do 26.06.11
text dokumentu

  VODOS Kolín, s.r.o., vypracoval kalkulace vodného za rok 2010 od 06.06.11 do 20.07.11
kliknutím otevřete dokument

  Oznámení o výběrovém řízení na prodej pozemků od 26.05.11 do 09.06.11
„Oznámení o výběrovém řízení“ č. SKH/012/2011 na prodej pozemku p.č. 900 v k.ú. Suchol u Kutné Hory a pozemku p.č. 1043 v k.ú. Miskovice.    celý text  , průvodní dopis 

  Povolení k ošetření památné lípy v Bylanech od 28.04.11 do 30.06.11

celý text rozhodnutí


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 13. dubna 11 od 28.04.11 do 16.09.11
celý text

  Projednávání návrhu Zásad územního rovoje Stč.kraje od 16.03.11 do 05.05.11

se bude konat 2. května 10hod. v hotelu Top v Praze 4 -Chodově. Návrh bude zveřejněn od 1.dubna.     celý text oznámení o projednávání      celý text Vyhlášky o zahájení řízení 


  Informace o vydání územně plánovací dokumentace od 15.03.11 do 31.12.11

Změna č. 4 územního plánu - rozšíření území k bydlení v k.ú.Přítoky, vydaná 24.11.2010 

  ... celý text

  Oznámení o projednávání návrhu územní studie v obci Miskovice od 10.03.11 do 12.04.11

celý dokument (! dokument má >1MB)

  ... celý text

  Sčítání lidí, domů a bytů 2011 od 07.03.11 do 30.04.11
Seznamy sčítacích komisařů a jim příslušných čp. v obcích:   Miskovice, PřítokyBylany, Hořany,  Mezholezy.

  Oznámení o výběrovém řízení od 04.03.11 do 31.03.11

č. SKH/005/2011 na prodej pozemku p.č. 900 v k.ú. Suchdol u Kutné Hory a pozemku p.č. 1043 v k.ú. Miskovice.  celý text oznámení


  Rozhodnutí - souhlas s kácením stromů v Bylanech od 04.03.11 do 31.03.11

celý text rozhodnutí


  Žádost o pokácení stromů -oznámení o zahájení řízení od 28.02.11 do 31.03.11

jedná se o 12 stromů  u Bylanky, Na obci.   celý text oznámení


  Vyhlášení bylanského dubu památným stromem od 24.02.11 do 31.12.11

celý text rozhodnutí


  Výjimka ke vstupu do ochranného pásma I. stupně od 24.02.11 do 31.12.11
pro sledování ptactva kolem vodárenské nádrže Vrchlice.... celý text

  Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů od 24.02.11 do 31.12.11

pro činnost vlašimské stanice pro handicapované živočichy -  celý text rozhodnutí


  Projednání Změny územního plánu č.3 od 23.02.11 do 09.03.11

od 27. ledna je návrh Změny č.3  vystaven na odb.územního plánování v Kutné Hoře. Dne 1. března v 9,00 hod je veřejné projednání této změny na OÚ Miskovice.   celý text veřejné vyhlášky


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 9. února 11 od 21.02.11 do 07.05.11
celý text

  Zpráva o výsledku hospodaření v r.2010 od 17.02.11 do 07.05.11
celý text

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 15. prosince 10 od 21.12.10 do 07.05.11

celý text


  Usnesení zastupitelstva obce z 24. listopadu 10 od 27.11.10 do 31.01.11

celý text,   příloha:  návrh rozpočtu na rok 2011 (pdf)

  ... celý text

  Zadání Územního plánu obce Miskovice od 25.11.10 do 31.12.11

 text celého Zadání územního plánu (.doc 1,4MB)


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 10.listopadu 10 od 20.11.10 do 30.04.11
celý text

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 15.září 10 od 20.10.10 do 31.01.11
celý text

poslední aktualizace: 06.01.