OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2013


Počet záznamů: 38
  Vodos Kolín -provozovatel vodovodu- předložil rozbor vody od 09.12.13 do 23.01.14
dokument

  elektronická dražební vyhláška od 04.12.13 do 18.01.14
dne 15.1.14 bude dražba nemovitostí (k.ú.Miskovice). Celý dokument

  Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov od 27.11.13 do 12.12.13

celý dokument bude schvalovat zastupitelstvo na prosincovém zasedání.


  Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2014 vyhlášku o odpadech od 21.11.13 do 05.03.14
čtěte v rubrice "- vyhlášky"

  Návrh rozpočtu na rok 2014 schválený zastupitelstvem 4.11. od 07.11.13 do 21.06.14
přehled, podrobně, investice

  Záměr prodeje a pronájmu obecních pozemků od 07.11.13 do 21.11.13

prodej p.č.169 v k.ú.Miskovice,

prodej p.č.1210 v k.ú.Bylany,

pronájem p.č.158/6  v k.ú.Miskovice. 


  Oznámení záměru prodeje od 02.10.13 do 30.10.13
pozemek p.č.294/2 v k.ú. Mezholezy

  ohlášená výluka elektřiny v Hořanech 14.10. od 02.10.13 do 16.10.13
celý dokument

  Oznámení stavebního úřadu -zahájení kolaudačního řízení od 27.09.13 do 11.10.13
v Přítokách čp.84. Celý dokument

  Volby 2013 - jmenování zapisovatelů okrsk.volebních komisí od 26.09.13 do 10.11.13
celý dokument

  ohlášená výluka elektřiny v Bylanech 3.10. od 20.09.13 do 04.10.13
zpráva z ČEZu

  25.-26.října: volby do PSP ČR od 11.09.13 do 30.10.13

vyhlášení voleb ,   vyhláška - stanovení volebních okrsků


  Rozšíření vodovod.řadu v Přítokách od 10.09.13 do 24.09.13

dokument/str1, dokument/str2


  Uzavírka silnice v Červených Pečkách od 12.08.13 do 26.09.13
dokument - Rozhodnutí OD Kolín

  Vyúčtování vodného a stočného za r.2012 (VODOS s.r.o. pro Miskovice) od 27.06.13 do 11.07.13
dokument

  Pro chovatele včel: Nařízení Státní veterinární správy proti varroáze od 06.06.13 do 30.11.13
celý dokument

  Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2012 od 03.06.13 do 30.06.13

celý dokument

a zpráva nezávislého auditora o přezkumu hospodaření: 1.str., 2.str., 3.str., 4.str.


  Návrh závěrečného účtu DSO Kutnohorský venkov od 22.05.13 do 15.06.13
celý dokument

  Veřejná vyhláška o snížení tonáže na mostech v celém regionu od 22.05.13 do 31.12.13
celý mnohostránkový dokument

  Návrh Územního plánu - dokumenty od 20.05.13 do 14.12.13
Hlavní výkres
textová část
Odůvodnění (1)
Odůvodnění (2)
Schema koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny
Koordinační výkres
Výkres základního členění území
Vyhodnocení předpokládaného vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území
Veřejně prospěšné stavby
Širší vztahy (1)
Širší vztahy (2)
Koncepce veřejné infrastruktury
Přepodkládané zábory ZPF (1)
Přepodkládané zábory ZPF (2)


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze 17.dubna 13 od 16.05.13 do 30.06.13
celý dokument 

  Finanční úřad pro Středoč.kraj zveřejňuje seznam plátců daně z nemovitosti od 30.04.13 do 20.06.13
veřejná vyhláška : seznam je k nahlédnutí na FÚ Kutná Hora.

  Oznámení o zveřejnění návrhu Územního plánu Obce Miskovice od 30.04.13 do 14.07.13
dokument

  Ustanovení opatrovníka pro p.L.Veselou a E.Chudobovou od 26.04.13 do 15.05.13
text dokumentu

  Ustanovení opatrovníka pro p.Kubu od 26.04.13 do 10.05.13
text dokumentu

  Oznámení společného jednání pro Územní plán od 26.04.13 do 30.05.13
dokument. - Jednání 21.5.13 vyhlašuje OOR Kutná Hora  pro dotčené orgány a sousední obce.

  OZNÁMENÍ Zastupitelstvo obce dne 17.4.2013 rozhodlo o pronájmu obecních pozemků od 19.04.13 do 10.05.13

Katastrální území Miskovice :  Pozemek p.č. 32/2  - vodní plocha

Katastrální území Hořany : Pozemek p.č. 443  - vodní plocha,  pozemek p.č. 441 - 300 m2 – lesní pozemek.

Podrobně zde 


  OZNÁMENÍ: Zastupitelstvo obce dne 17.4.2013 rozhodlo o prodeji obecních pozemků od 19.04.13 do 10.05.13

Katastrální území Miskovice : p.č. 158 včetně stavby,

Katastrální území Bylany : p.č. 1190, 1188, 49/4 část cca 20 m2, p.č. 572,573,574

Podrobný text oznámení

  Informace Finančního úřadu k dani z nemovitostí od 19.04.13 do 30.06.13

Zveřejnění seznamu předpisů daně z nemovitostí , Informace k zasílání složenek

 


  Protokol o zkoušce -rozboru vody od 18.03.13 do 01.06.13
protokol o rozboru vody -vzorek z OÚ Miskovice ze dne 8.1.13.

  Výběrové řízení na prodej pozemku p.č.863 v k.ú.Miskovice od 17.03.13 do 31.03.13
celý text oznámení

  Vyhláška o době a místě konání 2.kola prezidentské volby od 22.01.13 do 06.02.13
celý text vyhlášky

  Rozpočet Obce Miskovice na rok 2013 od 18.01.13 do 31.12.13
schválený na zasedání zastupitelstva dne 12.12.12:    Rozpočet

  Vyhláška o změně Územního plánu č.5 od 15.01.13 do 29.12.13
celý text vyhlášky, schválené a vydané zastupitelstvem 12.prosince 2012.

  oznámení o době a místě konání volby prezidenta 11. a 12.ledna 2013 od 27.12.12 do 10.01.13
celý text

  Výzva k žádostem o dotaci MAS Lípa pro venkov od 10.12.12 do 20.01.13
Celý text výzvy je zde. Další podrobnosti včetně příloh nutných pro podání žádosti o dotaci jsou uvedeny na webových stránkách www.lipaprovenkov.cz  K dané problematice proběhne po novém roce také několik školení pro žadatele. Jejich termíny a místo konání budou zveřejněny s dostatečným předstihem na stejném webu. 

  Volba prezidenta ČR 11.-12. ledna 2013 od 30.11.12 do 14.01.13
zapisovatelé,  volební okrskypočty členů komisí

  Dražební vyhláška -elektronická dražba od 26.11.12 do 10.02.13
ode dne 21.1.2013 (pohledávka VZP za p.Miláčkem)

poslední aktualizace: 24.04.