OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2014


Počet záznamů: 63
  Pozvánka na zasedání zastupitelstva od 16.12.14 do 30.12.14
dokument     v pondělí 22.prosince od 18,30 hodin v SOKOLOVNĚ v Miskovicích

  Uzavírka silnice Přítoky-Bylany 8.-19. prosince 2014 od 01.12.14 do 25.12.14
   dokument    trasa objížďky,    dokument   průvodní dopis,   dokument    uzavírka Přítoky,   dokument  schema označení prac.místa v obci.     

  Městys Červené Pečky: územní plán od 27.11.14 do 31.12.14
dokument    16.prosince: projednávání navrhu změny č.5 územního plánu

  Bylany: povolení ke kácení stromů od 27.11.14 do 11.12.14
dokument     OŽP MěÚ Kutná Hora vydal povolení ke kácení na pozemku č.625

  Technické podmínky připojení vodovodu a kanalizace od 27.11.14 do 31.12.15
dokument     společnost VHS Vrchlice-Maleč vydala aktualizované technické podmínky pro vodovodní a kanalizační přípojky, platnost od 1.12.2014.

  zahájení řízení o stavbě tlakových domovních přípojek od 27.11.14 do 11.12.14
dokument     vydává Stavební úřad Kutná Hora

  Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na r.2015 od 27.11.14 do 31.12.14
dokument    

  Informace o ceně vodného společnosti VHS Vrchlice-Maleč od 26.11.14 do 31.12.15
dokument     cena od 1.1.2015

  Uzavírka silnice Přítoky-Bylany v prosinci 2014 od 26.11.14 do 10.01.15
   dokument  žádost o vyjádření k uzavírce,     dokument  situační plánek a trasa objížďky.     

  zasedání zastupitelstva 19.listopadu od 21.11.14 do 25.12.14

Text usnesení čtěte v rubrice usnesení .  


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva od 11.11.14 do 25.11.14
dokument  ve středu 19.listopadu od 18 hodin v SOKOLOVNĚ v Miskovicích

  Návrh rozpočtu obce na r. 2015 od 11.11.14 do 31.01.15
   dokument     podle paragrafů,       dokument   položkově

  Stavební úřad vydal Územní rozhodnutí na 5.etapu kanalizace od 07.11.14 do 30.11.14
   dokument  1.str.       dokument     2.str.      dokument     3.str.

  Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce: 4.listopadu od 26.10.14 do 11.11.14
dokument     - 4.listopadu od 18 hodin v SOKOLOVNĚ v Miskovicích.

  Volby do obecních zastupitelstev: Výsledky od 12.10.14 do 26.10.14
dokument     výsledky voleb 

  Stěhuji se: co mám dělat od 09.10.14 do 31.12.15
dokument     Správa základních registrů informuje, co mám dělat, když změním adresu trvalého pobytu.

  záměr prodeje pozemku od 09.10.14 do 03.11.14
dokument   část pozemku č.267 (cca 35m2) v k.ú.Přítoky.

  Volby do obecních zastupitelstev od 25.09.14 do 12.10.14
dokument     oznámení o době a místě konání voleb

  ORR Kutná Hora: Oznámení o projednání územní studie K.H.-Hořanská od 05.09.14 do 19.09.14
   dokument  oznámení,     dokument  situace,    dokument  průvodní zpráva,   dokument rozdělovník

  OŽP Kutná Hora: Oznámení o zahájení staveb.řízení od 02.09.14 do 16.09.14
   dokument    kanalizační stoka EA, Přítoky, stavebník pí.Pokorná

  Kotlíkové dotace - info ze Stč.KrÚ od 02.09.14 do 25.12.14
dokument -další podrobné informace, došlo 28.8.

  Návrh Územního plánu pro veřejné projednání - vyhláška a dokumenty od 01.09.14 do 15.12.14

Vyhláška o veřejném projednání Územního plánu 7.10.2014 v 10 hod.  

Hlavní výkres
textová část
Odůvodnění
Koncepce uspořádání krajiny
Koordinační výkres
Výkres základního členění území
Veřejně prospěšné stavby
Širší územní vztahy
Koncepce veřejné infrastruktury
Přepodkládané zábory ZPF  
Schema urbanistické koncepce
varianty silničního obchvatu,   podélný profil silnice 


  Územní rozhodnutí č.851 - el.vedení NN v Mezholezích od 01.09.14 do 30.09.14
dokument1.str.  dokument2.str.  dokument3.str.  dokument4.str. 

  Volby do obecních zastupitelstev od 22.08.14 do 25.10.14
dokument      počty volebních okrsků

  Volby do obecních zastupitelstev od 13.08.14 do 27.08.14
dokument      počty členů volebních komisí

  VHS Vrchlice-Maleč zveřejnil povinné informace dle par.36 od 06.08.14 do 20.08.15

dokument   - informační dopis,  dokument  - reklamační řád, dokument - technické podmínky pro přípojky vodovodu nebo kanalizace,  dokument - obchodní podmínky, dokument - pravidla fakturace, dokument - členění položek při výpočtu. 


  Generel cyklotras s cyklostezek na území Stč.kraje aktualizace od 28.07.14 do 31.10.14
dokument      zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na živ.prostředí, aktualizace 2011, na období 2014-20

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od 28.07.14 do 15.12.15
- agenda neznámých vlastníků, stav k 1.7.2014 
   dokument    seznam vlastníků,       dokument   průvodní dopis

  Program rozvoje Stč.kraje 2014-2017 od 17.07.14 do 31.12.14
dokument      zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na živ.prostředí

  Generel cyklotras s cyklostezek na území Stč.kraje od 17.07.14 do 31.10.14
dokument      zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na živ.prostředí

  Rozhodnutí Stč.kraje od 17.07.14 do 30.09.14
dokument  dokument    Výjimka z ochranných podmínek vydry říční a tchoře stepního pro o.p.s. ALKA Wildlife.

  Novostavba stáje pro dochov selat a výkrm prasat v Miskovicích od 07.07.14 do 21.08.14
staženo z úřední desky Stč.kraje:
dokument  - průvodní dopis       dokument - závěr zjišťovacího řízení o vlivu na životní prostředí

  Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11.října 2014 od 30.06.14 do 14.10.14
dokument  - počet členů obecního zastupitelstva schválilo ZO 11.6.14

  Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11.října 2014 od 30.06.14 do 14.10.14
dokument  - průvodní dopis       dokument - počty podpisů na podpůrných peticích

  Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11.října 2014 od 27.06.14 do 11.11.14
dokument - informace       dokument - seznam obcí

  Přerušení dodávky elektřiny 25.června od 12.06.14 do 26.06.14
dokument  středa 25.6. od 8 do 18h. v Miskovicích, Mezholezích, Hořanech a v pův.zástavbě v Přítokách.- viz dokument.

  Kotlíkové dotace - info ze Stč.KrÚ od 11.06.14 do 25.12.14
dokument - info       dokument -průvodní dopis

  Informace o opravě akvaduktu od 02.06.14 do 16.10.14
dokument

  Oznámení o zahájení územního řízení od 01.06.14 do 20.06.14
dokument    stavba rodinných domů +dopravní a techn.infrastruktury v k.ú.Přítoky (Pokorná/Balek).

  Závěrečný účet hospodaření DSO Kutnohorský venkov za rok 2013 od 20.05.14 do 30.06.14

dokument  -záv.účet    dokument  -audit.zpráva      dokument  -výkaz ZZ    dokument  -rozvaha    dokument  -výkaz Fin2-12M  

dokument   -Příloha str.1-7     dokument  -Příloha str.8-14    dokument  -Příloha str.15-21   


  Výsledek hospodaření Obce Miskovice za rok 2013 od 20.05.14 do 30.06.14

Závěrečný účet hospodaření Obce Miskovice za rok 2013:

dokument -příloha   dokument - výkaz ZZ  dokument - rozvaha   dokument -výkaz Fin2-12M


  Audit -přezkum hospodaření Obce Miskovice za rok 2013 od 20.05.14 do 30.06.14
dokument  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument 

  Veřejná vyhláška: oznámení živnostenského úřadu od 13.05.14 do 29.05.14
dokument    Obecní živn.úřad Kutná Hora oznamuje podnikateli p.Romanu Kubovi možnost převzít písemnosti.

  Volby do EP: Oznámení o době a místě konání od 06.05.14 do 30.05.14
dokument    

  Finanční úřad k dani z nemovitostí od 01.05.14 do 05.06.14
dokument    vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu ke stanovení daně.
dokument    průvodní dopis

  Vodos Kolín poslal vyúčtování vodného za r.2013 od 29.04.14 do 13.07.14
dokument    

  Záměr prodeje obecních pozemků v Mezholezích od 14.04.14 do 30.05.14

dokument      parc. č. 22 (144m2) a 57 (252m2).

dokument   na základě znaleckého posudku (odhadu ceny)  rozhodla Rada obce o minimální ceně  250,- Kč/m2. Termín podání nabídek je prodloužen do 20.5.


  Jmenování zapisovatelů okrsk.voleb.komisí pro volby do EP od 08.04.14 do 29.05.14
dokument    

  Počet a sídla volebních okrsků pro volby do EP od 07.04.14 do 29.05.14
dokument    

  Rozhodnutí Stč.kraje od 01.04.14 do 15.01.17
dokument    Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů „VD Velký
Rybník, obnova spodních výpustí"

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva od 01.04.14 do 15.12.15
- zveřejnění seznamu vlastníků nedostatečně určených v Katastru nemovitostí
dokument   výzva     dokument   podrobná informace     dokument   seznam vlastníků
    dokument   průvodní dopis

  Nařízení Státní veterinární správy od 26.03.14 do 09.04.14
dokument    chovatelům včel: jarní preventivní opatření

  Volby do Evropského parlamentu /volební komise od 19.03.14 do 02.06.14
dokument   oznámení o počtu členů volebních komisí

  Oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektřiny v Mezholezích od 19.03.14 do 02.04.14
oznámení   1.4. Mezholezy

  Oznámení ČEZ o přerušení dodávky elektřiny 26.-28.3. od 11.03.14 do 29.03.14
oznámení 1.str.   26.3. Bylany, Vel.rybník, část Přítoky 
oznámení 2.str.   27.3. Mezholezy vápenka
oznámení 3.str.   28.3. Miskovice, část Přítoky

  záměr prodeje pozemků od 20.02.14 do 06.03.14
Bylany (Vel.rybník): p.č. 961/1 cca 50 m2,  p.č. 961/1 cca 45 m2,   Hořany: p.č. 454/6 cca 450 m2, Miskovice: p.č. 504/1 cca 6 m2.

celý dokument


  Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú.Přítoky od 10.02.14 do 24.05.14

Oznámení,    Vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí,   Seznam budov a čp.:  1.str, 2.str, 3.str. 


  zasedání zastupitelstva obce od 06.02.14 do 20.02.14

bude ve středu 12.února od 18 hodin v hasičské klubovně v Miskovicích.

Program: prodej pozemků, schválení rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na r.2014, zpráva inventarizační komise, volba přísedícího Okr.soudu v K.Hoře, informace o Územním plánu a o kanalizaci.


  Cyklogenerel Stč.kraje od 23.01.14 do 06.03.14
Ministerstvo živ.prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení cyklistického generelu Středočeského kraje. celý dokument

  Vodos Kolín -provozovatel vodovodu- předložil rozbor vody od 09.12.13 do 23.01.14
dokument

  elektronická dražební vyhláška od 04.12.13 do 18.01.14
dne 15.1.14 bude dražba nemovitostí (k.ú.Miskovice). Celý dokument

  Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2014 vyhlášku o odpadech od 21.11.13 do 05.03.14
čtěte v rubrice "- vyhlášky"

  Návrh rozpočtu na rok 2014 schválený zastupitelstvem 4.11. od 07.11.13 do 21.06.14
přehled, podrobně, investice

poslední aktualizace: 16.12.