Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. 10. 2002.

a) Zastupitestvo obce bere na vědomí:
 - zprávu o plnění opatření ze zasedání zastupitelstva 24. 6. 2002,
 - zprávu o plnění rozpočtu obce za 3 čtvrtletí roku 2002.
b) Zastupitestvo schvaluje nadpoloviční většinou:
 - projednané kroky nutné se zřízením právní subjektivity Mateřské školy Miskovice - viz přílohu usnesení č. 1,
 - stát se členem Honebního společenstva, které poskytuje pozemky Sdružení myslivců Miskovice - Vidice. Do honebního společenstva obec vkládá své pozemky v extravilánech katastrů Miskovice, Přítoky, Bylany, Hořany a Mezholezy,
 - uzavřít stavební spoření s Raiffeisen stav. spořitelnou, a. s., Praha. Vklad 90 tis. Kč umožní obci získat potřebný úvěr ke spolufinancování akce s dotací Státního fondu životního prostředí. Na účet obce budou převedeny úspory občanů, které budou pro Raiffeisen zárukou k poskytnutí potřebného úvěru obci na stavbu kanalizace.
 - návrh na Smlouvu obce s občanem na poskytnutí (vybudování) kanalizace za složené stav. spoření při úložce 18.500 Kč. V případě neuskutečnění stavby kanalizace budou vklady uvolněny zpět občanům i se všemi požitky ze stavebního spoření.
 - vydání zřizovací listiny Místní knihovny jako organizační složky Obce Miskovice. Zároveň vydává organizační řád knihovny s internetem. Odpovědný pracovník za knihovnu povede pokladní deník, příjmy z činnosti knihovny a internetu jsou příjmem obce.
 - bezplatný převod pozemku č. 325/15 o výměře 223 m2. 2 pod bytovkou čp. 131 v kat. ú. Miskovice pro Okresní bytové družstvo Kutná Hora.
 - prodej pozemku pod chatou če. 084, pozemek č. 307/25 o výměře 31 m2 Blance Novákové z Potěh za cenu 160,- Kč/m2,
 - prodej pozemku č. 320/13 v k. ú. Miskovice Radce a Albertu Schmidovým z Kutné Hory na stavbu rodinného domku za 126,- Kč/m2 a část pozemku č. 320/8 o výměře cca 800 m2 na budoucí zahradu za 60,- Kč/m2.
 - prodej části pozemku č. 162/1 v k. ú. Hořany o výměře cca 235 m2 manželům Trejbalovým z Kutné Hory po geodetickém oddělení za 60,- Kč/m2,
 - bezplatně přenechat část pozemku dle PK č. 304 v k. ú. Hořany - vjezd do zahrady č. 20 p. Karlu Hrdinovi z Ústí nad Orlicí (náhrada za vydání části dle PK č. 202/1 na stavbu suchého poldru při KPÚ Hořany).
 - pronájem bytu 2 + 1 v podkroví novostavby v čp. 148 v Miskovicích Štěpánce Líznerové a Štefanovi Godovi z Kolína.
c) Zastupitelstvo zamítá:
 - nákup části zahrady č. 469 v kat. ú. Mezholezy o výměře 900 m2 od manželů Bukovičových z Přítoky k vybudování záchytného parkoviště pro návštěvníky rozhledny Vysoká.
 - pronájem bytu 2 + 1 v podkroví novostavby v čp. 148 v Miskovicích panu Ondřeji Krejčíkovi, ruší usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2002.
 - pronajmout Milošovi Svatošovi z Mezholez provoz rozhledny Vysoká na rok 2003.
d) Zastupitelstvo ukládá:
 - Starostovi, aby zajistil opravu a údržbu příjezdové cesty k Velkému rybníku, termín do konce roku 2002,
 - starostovi oslovit majitele pozemku č. 53 v kat. ú. Mezholezy, p. Ing. Jana Procházku z Kolína, zda by neprodal obci pozemek č. 53 pro budování záchytného parkoviště,
 - starostovi zveřejnit záměr poskytnout rozhlednu na rok 2003 do celoročního pronájmu na úřední desku.

Dalších připomínek nebylo. Zasedání skončilo ve 21. 15 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
Eva Lázňovská, Jaroslav Procházka

. . . . . . . . . .
Za obec:
Josef Dytrych, Petr Brant

. . . . . . . . . .

příloha č. 1

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14. 10. 2002.

Zastupitelstvo schvaluje nadpoloviční většinou - 10ti hlasy:
Právní subjektivitu mateřské školy:

a) Ruší předchozí rozhodnutí zastupitelstva - ruší zřizovací listinu mateřské školy z roku 1996, a to ke dni 31. 12. 2002.

b) Odvolává ředitelku MŠ Jitku Šteflovou ze své funkce ke dni 31. 12. 2002.

c) Schvaluje zřizovací listinu příspěvková organizace Mateřská škola Miskovice od 1. 1. 2003. Zřizovací listina řeší zejména majetkové vztahy se zřizovatelem Obcí Miskovice, poskytnutí nemovitého majetku (budovy a pozemky areálu MŠ) do bezplatné výpůjčky - údržbu a opravy budov včetně udržování pozemků bude provádět Obec Miskovice ve své režii. Drobný hmotný majatek, drobný nehmotný majetek, potraviny a ostatní předměty ve školce budou bezplatně převedeny do vlastnictví mateřské školy. Zřizovací listinou se povoluje příspěvkové organizaci doplňková činnost, která nenaruší hlavní činnost školy a nebude záporně zatěžovat závěrečný účet této činnosti. Organizační složkou MŠ Miskovice je školní jídelna.

d) Zastupitelstvo obce jmenuje Jitku Šteflovou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřské školy Miskovice k 1. 1. 2003, pokud obdrží dodatečný souhlas Středočeského kraje.

Ověřovatelé zápisu:
Eva Lázňovská, Jaroslav Procházka

. . . . . . . . . .
Za obec:
Josef Dytrych, Petr Brant

. . . . . . . . . .