Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 11. 2002.

a) Zastupitestvo schvaluje nadpoloviční většinou:
 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Miskovice zaslaný z Registračního úřadu Městského úřadu Kutná Hora.
 - Volební komisi ve složení Mgr. Petr Němeček, Arnošt Beck a Bohumil Soukup.
 - Způsob hlasování při volbě funkcionářů, volit postupně podle pořadí došlých návrhů, volit veřejně zdvihnutím ruky.
 - Starostu obce Josefa Dytrycha.
 - Zástupce starosty Ing. Břetislava Táborského.
 - Členy rady obce: Mgr. Emilii Podolákovou, Bohumila Soukupa a Pavla Turka.
 - Finanční výbor ve složení Pavel Němeček, Ing. Petr Václ, Dagmar Procházková a Bohumil Soukup.
 - Kontrolní výbor ve složení Eva Hoyerová, Eva Vaňková a Jaroslav Mikyna.
 - Stavební komisi ve složení Pavel Turek a Josef Dytrych.
 - Kulturní a sociální komisi ve složení Eva Hoyerová, Mgr. Emilie Podoláková, Dagmar Douděrová, Jana Filipcová a Dagmar Procházková.
 - Zástupce obce do Sdružení obcí kutnohorský venkov starostu Josefa Dytrycha.
 - Termín příštího zasedání zastupitelstva obce v pohostinství v Přítokách dne 2. 12. 2002 od 18ti hodin.
b) Zastupitelstvo ukládá:
 - Starostovi, aby vedoucí sdružení Dítě a kůň upozornil na povinnost uklízet po provozu koní a strojů znečištěnou ulici - termín do 15. 11. 2002,
 - starostovi zařadit na program jednání příštího zastupitelstva volbu dalších členů kontrolního výboru ( Ing. Antonína Štefla ).

Dalších připomínek nebylo. Zasedání skončilo ve 21. 00 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Němeček, Bohumil Soukup

. . . . . . . . . .
Za obec:
Josef Dytrych, Ing. Břetislav Táborský

. . . . . . . . . .