Usnesení zastupitelstva obce Miskovice ze dne 2. 12. 2002

 

a) Zastupitelstvo rozhodlo nadpoloviční většinou hlasů:

1. Úpravit rozpočet obce v r. 2002, doplnit dotační položky od státu.

2. Zvýšit cenu novostavby 10 bytových jednotek v Miskovicích o 1.121 tis. Kč na základě zvýšení kvalitativních parametrů budov .

3. Doplnit kontrolní výbor o p. Ing. Antonína Štefla a Petra Branta a doporučila rozšířit stavební komisi o p. Mgr. Petra Němečka.

3. Odměny funkcionářům obce:

- místostarostovi p. Ing. B. Táborskému ve výši 3.000 Kč měsíčně,

- členům rady po 700 Kč měsíčně,

- finanční komisi za rok 2002 celkem 1.200 Kč,

- kulturní a soc. komisi za rok 2002 celkem 2.500 Kč.

- odměňovat členy jednotlivých výborů a komisí na konci roku 2003 po zhodnocení jejich práce.

4. Prodej parcely č.76 v Přítokách manželům Pejcharovým o výměře 253 m2 za 60 Kč/m2.

5. Vykoupení pozemků v kat. ú. Bylany užívaných u Velkého rybníka jako cesta a veřejné prostranství od paní Borové z Prahy za 25 Kč/m2.

6. Pronájem nebytových prostor v čp. 26 v Miskovicích České poště za 2.420 Kč na rok.

7. Nákup dětských lehátek v hodnotě 20.000 Kč pro MŠ v Miskovicích.

8. Dotace fotbalovému oddílu CK Miskovice 10.000 Kč na nákup žacího traktoru na úkor výše dotace v příštím roce.

9. Pro majitele domů, kteří se nepřipojili ke společnému stavebnímu spoření na kanalizaci, že pokud složí do 31. 3. 2003 na oddělený účet obce částku, kterou ostatní naspoří pro obec, budou zahrnuti do projektu kanalizace. Ostatní budou muset si sami zaplatit veškeré náklady v plné výši na pozdější připojení na obecní kanalizaci.

 

b) Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Prověřit koncentraci chlórování vody v Mezholezích do 15. 12. 2002.

2. Doplnit osvětlení v Mezholezích na křižovatce na Vysokou. Termín do 30. 4. 2003.

3. Zabezpečit postavení čekárny u zastávky autobusů v Přítokách do 30. 3. 2003.

4. Provést opravy vodovodních uzávěrů v obcích do 30. 4. 2003.

Za splnění termínových úkolů odpovídá starosta obce.

 

Další připomínky nebyly. Zasedání skončilo ve 20.00 hodin.

 

Zapsala : Mgr. Emilie Podoláková

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Josef Dytrych, Ing. Břetislav Táborský

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Václ, Dagmar Procházková