Usnesení zastupitelstva obce Miskovice ze dne 20. 1. 2003

 

a) Zastupitelstvo bere na vědomí:

- zprávu o plnění úkolů ze zasedání 2. 12. 2002,

 

b) Zastupitelstvo odsouhlasilo nadpoloviční většinou hlasů:

1. Zprávu o hospodaření obce za r. 2002, (viz příloha č.1).

2. Zrušení obecní vyhlášky o místních poplatcích č.1/2001 z roku 2001.

3. Vyhlášku o místních poplatcích, která se od předcházející liší v čl. 19, poplatkem za likvidaci komunálního odpadu ve výši 412 Kč.

4. Uhradit ztráty v autobusové dopravě na lince ČSADPolkostu, s.r.o. ve výši 72 tis. Kč za rok 2003.Firmě CONNEX východní Čechy, a.s., poskytnout částku 28 tis. Kč.

5. Rozpočet obce na rok 2003 vyrovnaný ve výši 11,850.000,- Kč na straně příjmů i výdajů (viz příloha č.2).

6. Doplnění člena finančního výboru o p. Miloše Svatoše. Předsedou výboru finančního jmenován p. Pavel Němeček a předsedou kontrolního výboru p. Petr Brant.

7. Plán činnosti finančního výboru na 1. pololetí r. 2003 (viz příloha č. 3).

Plán kontrolního výboru počítá s 5 kontrolami v roce 2003, které budou v souladu se zákonem o obcích.

8. Plat ředitelce MŠ Miskovice ve smyslu příslušných zákonů a tabulek o platovém zařazení pracovníků ve školství (finance přiděluje krajský úřad).

9. Smlouvu s firmou ASP služby, s.r.o. o likvidaci komunálního odpadu za 337 tis. Kč.

10. Vydání obecní vyhlášky o výzvě účastníkům k připomínkovému řízení 2. změny ÚPNSÚ Miskovice.

11. Pronájem obecních rybníků v Miskovicích a Mezholezích Českému rybářskému svazu, místní organizaci Malešov na dobu 10 let za údržbu rybníků vč. hrází a nejbližšího okolí.

12. Půjčování pojízdného výsuvného žebříku vlastním občanům za 500,- Kč za den

a pro občany okolních obecních úřadů za 1.000,- Kč za den.

13. Termín příštího zasedání zastupitelstva obce je 17. 3. 2003.

 

c) Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi jednat se státní správou (letos Krajský úřad) o účelnějším využití spojů CONNEX východní Čechy, a.s. Termín do 17. 3. 2003.

2. Starostovi podat reklamaci na kvalitu staveb obecních bytovek u dodavatele a tak vyřídit stížnosti nájemníků. Termín do 31. 1. 2003.

3. Doplnění veřejného osvětlení v místě přechodu pro chodce v Přítokách prověří p. Turek. Termín do 17. 3. 2003.

4. Starosta upozorní policii na nedostatečné označení křižovatky v Přítokách, kde není vyznačena možnost odbočení do Bylan. Termín do 28. 2. 2003.

5. Starosta zajistí uzamčení stojanů s vodou v Miskovicích. Klíče budou vydány žadatelům a ti budou zaneseni do seznamu poplatníků za vodu. Termín do 31. 1. 2003.

6. Starosta s hajným vybere vhodnou lokalitu k zalesnění - cca 250 ks stromků. Termín do 17. 3. 2003.

7. Doplnění veřejného osvětlení v Mezholezích u autobusové zastávky prověří p. Turek. Termín do 17. 3. 2003.

8. Starosta zabezpečí odstranění výkopové zeminy ze soukromého pozemku v Miskovicích proti Lustigům do 31. 5. 2003.

9. Starosta zajistí zhotovení kopií map s hydranty a uzávěry vody v komunikacích v obcích a předá je hasičům do 28. 2. 2003.

10. Starosta zabezpečí, aby kopie dokumentů, které jsou na úřední desce, byly vyvěšovány ve všech obcích, pokud se jich budou týkat. Termín průběžný trvalý.

 

Další připomínky nebyly. Zasedání skončilo ve 22.15 hodin.

 

 

Zapsal : Mgr. Pavel Němeček

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Josef Dytrych, Ing. Břetislav Táborský

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Němeček, Bohumír Soukup