USNESENÍ  ZE  ZASTUPITELSTVA  OBCE   MISKOVICE 

ZE  DNE 17. A 18. 3. 2003

  

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)   bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení z minulého zasedání a zprávu o činnosti rady obce,

 

 Zastupitelstvo obce se usneslo nadpoloviční většinou:

2)   na základě vyjádření občanů Bylan nesouhlasí s vyhlášením památkové zóny Bylany jako celku,

3) ustavuje jednorázovou komisi k projednání návrhu velkého územního plánu Středního Polabí. Schůzka komise se bude konat dne 24. 3. 2003 v 17.00 hod. na OÚ v Miskovicích,

 4) definitivní podobu návrhu jednacího řádu připraví rada obce k projednání na příští  zasedání zastupitelstva tj. 15. 4. 2003,

5)  akcie obce u  VaK Vrchlice Maleč a.s., Kutná Hora se nebudou prodávat, souhlasí s jejich převedením do listinné podoby. Na valnou hromadu VaK Vrchlice Maleč a.s., Kutná Hora zastupitelstvo deleguje jako zástupce obce pana Petra Banta,

6) pověřuje starostu obce jednáním s obcemi - zájemci o spolufinancování stavby DPS výměnou za poskytnutí 4 nebo 6 bytů v DPS v Miskovicích. Termín do 30. 4. 2003,

7)   a) pověřuje pana P. Branta jednáním s Ing. Vokolkem a firmou BB aVV s.r.o., Čáslav s cílem získat podklady k příp. snížení konečné ceny stavby. Termín do příštího zastupitelstva,

  b) ukládá starostovi, aby do 20. 3. 2003 písemně určil dodavateli stavby termín dokončení odstranění reklamovaných závad dle dopisu č.j. 237/03/2003/HIZ2 – do 31.5. 2003,

       8)  prodlužuje starostovi termín k okopírování plánů veřejných hydrantů do 15. 4. 2003,

9)  prodat část pozemku č. 320/1 o výměře 25 m2 panu Miroslavu Zinkovi z Kutné Hory za cenu 160 Kč/m za podmínky souhlasu majitele sousedního pozemku p. Štíchy a s podmínkou uhrazení nákladů na geometrické zaměření pozemku,

10) na budoucí koupi pozemku č. 484 v k. ú. Hořany od manželů Hrdinových za cenu 25 Kč/m2 s tím, že o dofinancování do výše požadované prodejní ceny 35 Kč/m2 bude jednáno s firmou PIAS a. s., Suchdol,

11) s koupí pozemku č. 226 a části 227/1 v k. ú. Miskovice od pana Karla Víznera za cenu 25 Kč/m2 za účelem provozování veřejné komunikace,

12) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí koupě se  Seidlovými pozemky v k. ú. Bylany za cenu 25 Kč/m za účelem vlastnictví veřejné komunikace z Bylan na Škvárovnu. Zárověň jednat o odkoupení pozemku na ochranu stávajícího vzrostlého dubu.

13) na zvýšení investic do stavby v Hořanech ve výši 62 tis. Kč v případě nadrozpočtového příjmu daní od fyz. podnikajících osob a to po obdržení uvedené částky na účet obce,

14) na vypracování projektu na dešťovou kanalizaci před domem p. Pěgřímka v Bylanech s tím, že zatrubnění bude provedeno jen v nazbytné délce pro vstup do domu a pro parkování,

       15) na opravách prašných místních komunikací štěrkem podle požadavků občanů,

    16)  na účtování vodného od občanů majících přístup ke stojanům s vodou v Miskovicích a to ve výši 100 Kč pololetně,

      17)  nabídkovou cenu nájemného za rozhlednu na sezónu 2003, celkem 10 000 Kč,

     18)  bezplatný pronájmem pozemku o výměře cca 17 m2 u bytovky čp. 148 v Miskovicích panu Krejčíkovi na 19 let za údržbu pozemku,

      19)  poskytnout příspěvek 500 Kč na dětský karneval v sokolovně v Miskovicích,

    20)  příspěvek Sokolu Miskovice  do 2 000 Kč na opravy v sokolovně.

 

Zastupitelstvo zamítá:

21)  a) prodej pozemku č.162/1 v k. ú. Hořany panu B. Tandlerovi z Kutné Hory s tím, že

     o prodeji může být kladně rozhodnuto až po realizaci komplexních pozemkových úprav k. ú. Hořany,

     b) prodej pozemku č.153/1 v Přítokách panu Filipovi z Chvaletic.

 

 Zastupitelstvo ukládá: 

  22)    starostovi obce, aby požádal o převedení pozemku č. 83/2 v k. ú. Miskovice od státu na Obec Miskovice a písemně jednat s majiteli pozemků nad stavbou DPS Snížkovými z Plzně ( části č. 98, 72, 103, 104 a 124) o výměře do 1000 m2 o jejich odkoupení - termín do 30. 4. 2003,

   23) do příštího zsedání zastupitelstva 15. 4. 2003 starosta obce vyčíslí náklady na opravy cest štěrkem v roce 2002 a 2003 se seznamem opravených cest.

24) starostovi k projednání na odboru dopravy Policie ČR v Kutné Hoře zákaz vjezdu vozidel nad 5t na parkoviště v Přítokách s dodatkovou tabulkou „Neplatí pro zákazníky pneuservisu“.

  25) starostovi obce požádat  PIAS a. s., v Suchdole o odstranění zbytků plotu v Mezholezích  – bývalá farma pro chov slepic.

     26)  starostovi obce zjistit podmínky  provozu DPS za spolupráce s paní Evou Vaňkovou.

 

Zápis zapsala : Mgr. Emilie Podoláková 

 

Jednání skončilo ve 22 hodin.

 

 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pavel Němeček, Bohumír Soukup                   Josef Dytrych, Ing. Břetislav Táborský