Usnesení zastupitelstva obce Miskovice ze dne 16. 4. 2003:

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 

1)   zprávu o činnosti RO od minulého zasedání a o plnění usnesení ze dne 17. 3. a 18. 3. 2003,

2)  petici občanů Mezholez o poskytnutí rybníku v Mezholezích mezholezským dětem, ale nemění rozhodnutí o pronájmu rybníků Českému rybářskému svazu. Podporuje organizovanou účast mezholezských dětí v rybářské organizaci a garantuje možnost bezplatného chytání ryb dětmi na rybníku v Miskovicích.

 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nadpoloviční většinou:

 

3)   návrh č. 2 změny územně plánovací dokumentace obce Miskovice v původně předloženém znění, včetně dodatků č. 21, 22 a 23 - příloha č. 1,

4)  jednací řád  ZO Miskovice v písemně předloženém znění se zapracováním rozšíření způsobu informování občanů § 3, bod 7 jednacího řádu prostřednictvím informačních tabulí v jednotlivých částech obce,

5)   výstavbu DPS v Miskovicích za cenu dle výběrového řízení 18 899 427 Kč,

6)  ustanovení komise pro dohled nad průběhem výstavby DPS ve složení B. Soukup, E. Hoyerová a P. Brant,

7)   prodej části pozemku č. 325/31 v k. ú. Miskovice o výměře cca 50 m2 za cenu 60 Kč/m2 manželům Kuljačkovým po zhotovení geodetického plánu. Ukládá starostovi na úřední desce zveřejnit nabídku prodeje zbývající části uvedeného pozemku,

8)   uzavření smlouvy o poskytování služeb na rozhledně Vysoká se sdružením Dítě a kůň na dobu 4 let. Pro rok 2003 je stanoveno nájemné v roční výši 5 000 Kč se složením jistiny 3 000 Kč při podepsání smlouvy. Vyhodnocení hospodaření za běžný rok a stanovení ekonomických podmínek smlouvy na další rok bude provedeno vždy k 30. 11. kalendářního roku.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

 9)  starostovi předat žádost o jednoduchou pozemkovou úpravu p. Bobka Pozemkovému úřadu v Kutné Hoře,

 10)  starostovi obce projednat do 30. 4. 2003 možnost finanční spoluúčasti dalších obcí na výstavbě DPS,

 11)  starostovi zveřejnit nabídku na prodej části pozemku č. 325/31 v k. ú. Miskovice na úřední desce,

 12)  starostovi vyvěsit stanovisko zastupitelstva na petici občanů Mezholez na informační tabuli v Mezholezích,

 13)  radě obce připravit do příštího zasedání zastupitelstva alternativy financování výstavby DPS.

 

Místostarosta pan B. Táborský přečetl usnesení z jednání  ZO, schváleno bez připomínek zastupitelů.

Zasedání  zastupitelstva obce skončilo v 21.00 hod.

 

Zapsala : Mgr. Emilie Podoláková                                

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: J. Mikyna, M. Svatoš                       Josef Dytrych, Ing. Břetislav Táborský