Usnesení zastupitelstva obce Miskovice ze dne 18. 6. 2003

 

1)    ZO vzalo na vědomí:

     - zprávu o plnění usnesení z minulého zastupitelstva 16. 4. 2003,

     - informaci starosty o postupu výstavby DPS v Miskovicích,

   - zápisy o činnosti finančního výboru a informaci o činnosti kontrolního výboru s tím, že na příštím zasedání bude projednán obsah zápisu předloženého kontrolním výborem,

    -  závěr provedené kontroly finančního úřadu k využívání prostředků ze státních dotací (k uloženým sankcím se vyjádří až po sdělení KFÚ v Praze).

 

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou hlasů:

  - Závěrěčný účet obce za rok 2002 vč. termínovaných opatření předložených finančním výborem obce dne 16. 6. 2002 ke zprávě o kontrole hospodaření obce krajským úřadem - viz příloha č. 1,

-    vyhlášku č. 2/2003 o nakládání s komunálním odpadem - viz příloha č. 2,  

-    vyvěšení záměrů obce o prodeji :

                - části pozemku č. 320/8 v k. ú. Miskovice (na Vinicích) o výměře 100 m2 za min. prodejní cenu 60 Kč/m2 ,

                 - pozemku č. 380  v k. ú.Hořany za min. cenu 105 tis. Kč,

                - pozemku č. 113/2, díl a)  v k. ú. Přítoky o výměře 44 m2    za  min. cenu 1.000 Kč,

     - o pronájmu části pozemku č. 308  v k.ú. Bylany u Velkého rybníka  o výměře 5m2 na 10 let za min. 1000 Kč,

- prodej pozemku č. 325/48 v k.ú. Miskovice o výměře 67 m2 manželům JUDr. Mialnovi a JUDr. Evě Kuljačkovým z Miskovic čp. 123 za 60,- Kč/m2,

          - prodej pozemku č. 325/31 v k. ú. Miskovice o výměře 350 m2 za cenu 60 Kč/m2

                 panu Jaroslavu Melvaldovi z Miskovic čp. 131,

         -  úhradu příspěvků na školy v Kutné Hoře tak, aby v součtu s návrhy ostatních škol

nebyla překročena rozpočtová položka 100 tis. Kč,

-  přijetí daru – zapůjčení automobilu MERCEDES od firmy STAVO G, Kutná Hora na používání při činnostech VPP,

-  přijetí daru - oprava gotického sklepu v Přítokách za 48.000 Kč od manželů Bauerových z Přítoky č. 3,

-  přistoupení k projektu  „Průvodce oblastí“ za podmínky snížení ceny pro obec na polovinu tj. 8.000 Kč (+ 8.000 Kč získat od sponzorů).

 

3) ZO zamítá: 

- prodej pozemku č. 94 v k. ú. Přítoky,

- doplatek za ztráty v autobusové dopravě 20.000 Kč firmě CONNEX na 2. pololetí 2003.

 

4)    ZO ukládá:

- starostovi a RO zpracovat pravidla pro vyřizování stížností tak, aby na příštím zastupitelstvu mohla být schválena,

- starostovi obce Josefu Dytrychovi jednat s BVV Čáslav o úhradě dluhu obce s podmínkou odstranění reklamovaných závad,

-  starostovi obce řešit dopravní značení v obci dle zápisu do 31.7. 2003,

  - na stav tarasu u mostu v Hořanech upozorní starosta SÚS Kutná Hora do 31.7.2003,

- starostovi obce a finančnímu výboru připravit pro zastupitelstvo schválení zúčtování  nedoplatků vkladů a nájemného s nájemníky na jejich byty do příštího zastupitelstva,

- opakovaně starostovi obce zajistit zpracování kopií map hydrantů a jejich předání hasičům do 15. 7. 2003,

- starostovi obce zpracovat negativní stanovisko obce Miskovice ke změně tras autobusových linek v Kutné Hoře s žádostí o uvedení do původního stavu (zastávka na autobusovém nádraží) adresovanou na Krajský úřad v Praze, dopravní odbor do 30. 8. 2003,  

     - kontrolní komisi provedení kontroly docházky zastupitelů na zasedání ZO s termínem do příštího zasedání ZO.

 

   Příští zasedání ZO se bude konat 8. 9. 2003 v Miskovicích.

          

                        Zasedání  zastupitelstva obce skončilo v 22.00 hod.

 

 

     Zapsala : Mgr. Emilie Podoláková                                 

 

                       . . . . . . . . . . . . .                                          

 

          

                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                    Ověřovatelé:                                       Josef Dytrych, Ing. Břetislav Táborský                                                                                 

Eva Hoyerová, Dagmar Procházková