Usnesení zastupitelstva obce Miskovice ze dne 2.2.2004

 

1)    Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) bere na vědomí:

     - plnění úkolů z minulého zasedání ZO z 8. 12. 2003,

     - zprávu rady obce o činnosti od posledního zasedání zastupitelstva obce,

     - informaci starosty o postupu výstavby DPS v Miskovicích,

 

2)    ZO schvaluje :

 - rozpočet Obce Miskovice na rok 2004 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 16,449.200,- Kč, viz příloha č. 1,

·            uzavření dohody se zástupcem z petice občanů Mezholez na údržbu a využívání rybníka v Mezholezích pod kaucí 2.000,- Kč. V případě nesložení kauce bude rybník ponechán v péči rybářského spolku,

·            s konkretizací zástavy bytových jednotek podle čísel popisných čp. 148, 149  a150 v Miskovicích pro hypotéční úvěr České spořitelny,

·            se zastavením objektů DPS jako zástavy pro budoucí investiční úvěr ve výši 5,5 mil. Kč u České spořitelny,

·            na příštím zasedání zastupitelstva obce stanovit funkční složení kontrolního výboru buď doplněním nebo snížením počtu členů KV, pokud nebude zvolen doplňující nový člen KV,

·            pod podmínkou doložení minimálního příjmu příspěvek p. Karlovi Jiránkovi z Bylan na asistenční službu firmy Digno pro rok 2004 ve výši 50% ceny využitých asistenčních služeb, maximálně však do výše 6.000,- Kč,

·            podání návrhu na prohlášení bývalých vápenek v katastru obce Miskovice za technické památky,

·            prodej části pozemku č. 230/1 v kat. ú. Bylany Petru Babickému za cenu 160,- Kč/m2 s podmínkou úhrady vynětí pozemku z půdního fondu,

    -   vyvěsit záměr prodat část pozemku č. 307/1 k. ú. Bylany. Budoucí majitel musí  zaplatit vyjmutí z půdního fondu lesů.

    -   vyvěsit záměr prodat část pozemku č. 230/1 k. ú. Bylany. Budoucí majitel musí zaplatit vyjmutí z půdního fondu lesů.

·            se směnou pozemků obce v miskovickém areálu a.s. PIAS Suchdol s cílem získat pozemky tzv. „kovárny“ v Miskovicích,

·            prostor pro oddávání v zasedací síni Obecního úřadu v Miskovicích a oddací hodiny v sobotu od 10,00 do 12,00 hod.,

·            s prominutím doplatku nájemného za rok 2003 ve výši 2.000,- Kč za rozhlednu Sdružení Dítě a kůň s tím, že tyto prostředky Sdružení využije ke zlepšení informací o přístupu k rozhledně.

 

3)     ZO zamítá: 

      - zvýšení nákladu na zateplení budov DPS o 17 tis. Kč 

 

4)    ZO ukládá :

·            starostovi - vybrat akreditovanou laboratoř pro odbornou pomoc při stanovení podmínek pro uzavření smlouvy s a.s. PIAS Suchdol o závazných opatřeních při provozování výkrmny prasat v Miskovicích a vyžádat od Krajského úřadu oponentní posudek k rozboru vlivu výkrmny na životní prostředí,

·            radě obce - do 1. 4. 2004 zajistit seznam vážných místních zájemců o umístění do DPS, včetně nabízených podmínek pro umístění,

·            starostovi - se zpracovatelem územního plánu obce a se Stavebním úřadem v Kutné Hoře prověřit použitelnost urbanistické studie na zástavbu v Hořanech pro územní plán části obce Hořany,

·            starostovi - uložit majiteli vyklizení prostoru před bývalou hospodou v Mezholezích ve prospěch zřízení obecního prostoru pro parkování návštěvníků rozhledny na Vysoké.

 

 

             

V Miskovicích dne 2. 2. 2004

Zapsal : Ing. Břetislav Táborský