Usnesení zastupitelstva obce Miskovice ze dne 19.4.2004

 

1)     Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzalo na vědomí:

     - informaci o plnění úkolů ze zasedání ZO dne 2.2.2004

                    - zprávu rady obce o činnosti od posledního zasedání zastupitelstva obce,

-  informaci starosty o postupu výstavby DPS v Miskovicích,

 

2)       ZO souhlasí :

-  9 hlasy pro (2 se zdrželi) – s návrhem společných zařízení kompexní pozemkové úpravy k.ú. Miskovice

-  11 hlasy pro – s návrhem kritérií pro obsazování DPS v Miskovicích, a to :

§         trvalé bydliště v obci Miskovice

§         lékařské potvrzení o snížené soběstačnosti

§         u starobních důchodců věk 60 let a více

§         u plně invalidních důchodců věk 50 let a více

§         schválení sociální komisí MěÚ Kutná Hora

-  11 hlasy pro – s přijetím daru ve výši 8.000,- Kč na náklady programu dne 30.4.2004 u rozhledny na Vysoké

-  11 hlasy pro – se záměrem odkoupení pozemku o výměře do 1.000 m2 pro ČOV v Bylanech v ceně do 100,- Kč/m2.

-  11 hlasy pro – s příjmem dotace na poldr v Hořanech za předpokladu, že zbytek nákladů bude uhrazen z cizích zdrojů, původem mimo rozpočet obce Miskovice.

-  11 hlasy pro – s revokací usnesení ZO o prodeji pozemku u Velkého rybníka p. Balánovi

-  11 hlasy pro - s prodejem části pozemku u Velkého rybníka p.Zinkové tak, aby zůstala zachována veřejná průchozí cesta

-  10 hlasy pro (1 se zdržel) – s doplněním kontrolního výboru o p. Jiřího Helcla.

 

 

3)      ZO zamítá: 

-  žádost p.Zinka o pronájem obecního pozemku u Velkého rybníka k parkování vozidla.

 

 

3)        ZO ukládá :

-          starostovi – prověřit zákonné podmínky pro hospodaření s rybníkem v Mezholezích. Údajně dle nového zákona musí být u výměry rybníka nad 500 m2 stanoven správce. Termín – do příštího zastupitelstva

-          starostovi – do 30.4.2004 písemně odpovědět na požadavek omezení rychlosti na místní komunikaci k sokolovně v Miskovicích

-   starostovi – do 14 dnů provést kontrolu vyvezení hnojiště v objektu nadace Dítě a kůň v Miskovicích.

 

             

V Miskovicích dne 19.4.2004

Zapsal : Ing. Břetislav Táborský