Usnesení zastupitelstva obce Miskovice ze dne 14. 6. 2004

 

1)     Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzalo na vědomí:

     -  informaci o plnění usnesení z minulého zasedání ZO

     - zprávu rady obce o činnosti od posledního zasedání ZO

     - informaci o jednáních Finančního výboru obce ze dne 26.4. a 14.6.2004

 

2)     ZO schvaluje :

-          hospodaření Obce Miskovice za rok 2003 a Závěrečný účet Obce Miskovice za rok 2003  (všemi hlasy 10 přítomných)

-          vyvěšení záměrů :

 -    na pronájem části pozemků dle PK č. 593/4 a č. 593/5 o výměře 0,2287 ha za    cenu 200 Kč/rok

  -      na pronájem pozemku část dle PK č. 265 v k. ú. Přítoky.

  -      na pronájem veřejného prostoru, místní komunikace dle KN č. 69/1 v k. ú. Bylany.

  -      na pronájem obecního bytu v čp.63 v Miskovicích

  -      na prodej obecního pozemku o výměře 400 m2 na Vinicích

           -      na prodej pozemku o výměře 5m2 v obecní cestě 415/1 v Miskovicích

 

3)     ZO souhlasí :

-          se zápisem ze zasedání ZO ze dne 19.4.2004 (všemi hlasy 10 přítomných)

-          s návrhem Fin.výboru o úhradě části sankce FÚ starostou obce (8 členů pro, 2 se zdrželi)

-          s uzavřením mandátní smlouvy na inženýrskou činnost k akci ČOV a kanalizace Miskovice

-          s úpravou odměny pro radní obce na 850,- Kč měsíčně (8 členů pro, 2 se zdrželi)

-          s provedením rekonstrukce sítě místního rozhlasu v Mezholezích s tím, že bude posouzena konkurenční nabídka.

 

4)     ZO ukládá starostovi obce :

-          zajistit ve všech částech obce vyvěšení podmínek pro přijímání  nájemců do DPS s uzávěrkou do 31.7.2004, spolu s výčtem poskytovaných služeb a záměru na pronájem obecního bytu v DPS

-          připravit návrh smlouvy na provozování obecního vodovodu firmou VODOS Kolín

-          odpovědět p. Voslařové na žádost o změnu územního plánu dle stavu zpracování aktuální změny.

 

 

             

V Miskovicích dne 14. 6. 2004

Zapsal : Ing. Břetislav Táborský