Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 20. 9. 2004

 

1)    ZO bere na vědomí:

     - informaci starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,

     - zprávu o činnosti rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.

  

2)    ZO schvaluje :

·            zápis z minulého zasedání zastupitelstva,

               -  následující změny rozpočtu obce na rok 2004 :

                      - zvýšení příjmové položky 1112 Daň z příjmů FO o 75 tis. Kč na 435 tis. Kč

                     - přidání dosud neplánované nákladové položky 23335171 Opravy a udržování

                        rybníka ve výši 35 tis. Kč

                    - zvýšení nákladové položky 31115331 Neinv.příspěvky na MŠ o 100 tis. Kč

                     na 365 tis. Kč

                  - přidání dosud neplánované nákladové položky 36115363 Úhrady sankcí ve výši

                      45 tis. Kč

                  - zvýšení nákladové položky 36125171 Údržba obecních bytů a staveb o 90 tis.

                     Kč na 250 tis. Kč

                  - snížení nákladové položky 36315171 Provoz a údržba VO o 45 tis. Kč na

                    55 tis. Kč

                  - snížení nákladové položky 36316121 VO investice o 200 tis. Kč na 100 tis.

                  - přidání dosud neplánované nákladové položky 37455137 DHM na zeleň ve výši

                    50 tis. Kč

                     Příjmová i nákladová část rozpočtu se tak zvyšuje shodně o 75 tis. Kč.

 

3)    ZO souhlasí :

·            s pronájmy obecních pozemků za jednotnou cenu 200,- Kč/rok :

·            p.Medkové – části pozemků PK č. 593/4 a 593/5 v k. ú. Miskovice,

·            Pejcharovi z Prahy – zaplocenou část pozemku PK č. 265 v k. ú. Přítoky

·            p. Šafrovi, Bylany 15 – část pozemku KN č. 69/1 v k. ú. Bylany,

·            s pronájmem obecního bytu v čp. 63 v Miskovicích Janě Bičánkové za dosavadní nájemné,

·            s  prodejem obecního pozemku za cenu 25,- Kč/m2:

·            Mysliveckému sdružení Miskovice -Vidice – část pozemku PK

                                   č. 378/1 v k. ú. Miskovice o výměře cca 400 m2,

·            p. Pěknému z Miskovic – část pozemku PK č. 415/1 v k. ú.

                                   Miskovice o výměře 5 m2,

·            s koupí cca 4 m2 pozemku pod DPS od státu, dle KN č. 395/17 v k. ú. Miskovice,

·            s prohlášením dříve vydaného návrhu změny č. 2 Územního plánu a Dodatku k němu za zrušené a s podáním nového zadání změny č.2 Územního plánu včetně tří nových doplnění - viz příloha č. 1 tohoto usnesení ZO:

·            dle požadavku p.Voslařové

·            změny vedení veřejné komunikace v nové zástavbě v Přítokách

·            změny využití pozemku u rozhledny Vysoká

·            se záměrem Rady obce vyhodnotit za rok 2004 soutěž „O nejlepší fasádu roku“,

·            s odměnou pro členy Dobrovolného hasičského sboru v Miskovicích ve výši 4.000,- Kč dle doporučení velitele p.Čejky,

                  

·            s pronájmem obecního bytu v objektu DPS Miskovice rodině Pilných s nájemným 4.000,- Kč/měs.

 

4)    ZO ukládá starostovi obce :

 

·            k naplnění DPS :  vedle vydání Zpravodaje obecního úřadu informovat starosty okolních obcí, v poslední řadě pak případně DPS obsadit ze zájemců, zapsaných v Kutné Hoře,

·            vyvěsit záměr prodeje části obecních pozemků PK č. 378/1 a č. 320/8  Na vinici a část cca 200 m2 dle PK č. 370 u silnice na Hořany,vše v  k.ú. Miskovice

·            požádat o odprodej 4m2 pozemku pod DPS od státu č. 395/17 v  k.ú. Miskovice,

·            požádat o vydání pozemků k veřejné cestě v Bylanech PK č. 93 a 95 od Pozemkového fondu a pozemku PK č. 23 od státu (případně jej vykoupit za odhadní cenu),

·            uzavřít smlouvu o provozování vodovodu v Miskovicích s firmou VODOS Kolín s podmínkou úpravy smlouvy o možnost rovného odstoupení od smlouvy i ze strany obce,

·            v termínu do 31. 10. 2004 doplnit evidenci stížností dle směrnice, schválené zastupitelstvem obce,

·            požádat o dotaci na veřejné osvětlení v obcích v působnosti OÚ Miskovice z prostředků na obnovu venkova,

·            ověřit u velitele požárního zásahu vhodnost případné odměny pro nečlena hasičského sboru.

 

 

Zapsal :   Ing. B.Táborský, místostarosta     . . . . . . . . . . . . .

 

                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        

               ověřovatelé  Petr Brant a Pavel Turek              Josef Dytrych, starosta