Usnesení zastupitelstva obce Miskovice

z veřejného zasedání, konaného dne 6.12.2004

 

  1. ZO vzalo na vědomí:

  1. ZO schvaluje nadpoloviční většinou :
  1. ZO souhlasí nadpoloviční většinou:
  1. ZO ukládá starostovi obce :

 

Zasedání zastupitelstva skončilo v 10.25 hod., nebylo dalších připomínek k jednání.

 

Zapsal : Ing. B.Táborský

 

 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Bohumil Soukup, Miloš Svatoš Josef Dytrych