Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání, konaného dne 27. 12. 2004

 

1)    ZO vzalo na vědomí:

     -     informaci starosty o plnění úkolů z usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

  

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

               S26-04 - zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 6.12.2004,

                 S27-04 - návrh rozpočtu obce na rok 2005 ve vyrovnané výši příjmů i výdajů

                včetně finančních ve výši 7,666.700,- Kč,

                 S28-04 - převod finančních prostředků obce z investičního fondu Sporoinvest

                   s jejich určením na zpracování projektové dokumentace k obecní kanalizaci,

                 S29-04 - doplnění návrhu na změnu č.2 územního plánu obce Miskovice o

                   upřesnění zastavěného území areálu v Miskovicích a podélný pás zalesnění,

                   dále o předpokládanou trasu budoucího severozápadního silničního obchvatu

                    Kutné Hory,

                 S30-04 - zrušení vyhlášky č. 1/2000 obce Miskovice o udržování čistoty veřejných

                    prostranství,

                 S31-04 - zrušení vyhlášky č.1/2001 obce Miskovice o náhradách za provoz

                   mateřské školky,

                 S32-04 - Domovní řád DPS v Miskovicích,

 

3)    ZO souhlasí nadpoloviční většinou :

                 S33-04 - se skutečností, že prozatím nebude vydána obecní vyhláška o veřejných

                    prostranstvích s tím, že případné problémy budou řešeny podle občanského

                   zákoníku,

                 S34-04 - s vyvěšením záměru na pronájem pozemku vedle vjezdu do areálu

                   rostlinné výroby společnosti PIAS v Miskovicích,

                 S35-04 - s pověřením starosty obce schvalovat takové změny rozpočtu obce,

                    které obec nemá možnost ovlivnit (např. v důsledku přidělení nebo změny

                   státních, či krajských dotací apod.),

 

 4)    ZO ukládá starostovi obce :

 

               U15-04 - vyžádat zpracování ohodnocení opotřebených křovinořezů odbornou

                   firmou za účelem jejich vyřazení z majetku obce a odprodeje,

               U16-04 - dle úkolu č. 13/04 uplatnit reklamaci u firmy BB+VV Čáslav ještě do

                   konce roku 2004,

               U17-04 - dokončit splnění úkolu č. 12/04 (smluvní třídění odpadů).

 

5)   ZO žádá :

·            ředitelku mateřské školy v Miskovicích o vydání směrnice o částečné úhradě neinvestičních prostředků na provoz mateřské školy.

 

           Zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 21 hodin.

 

      V Miskovicích dne 27.12.2004                                                Zapsal :   Ing. B.Táborský

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       ověřovatelé: Ing. Ivana Hudcová, Pavel Němeček                         Josef Dytrych