Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

 konaného dne 4. 4. 2005

 

1)    ZO vzalo na vědomí:

     -   informaci starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,

-    informaci o činnosti rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva

  

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

-       zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 27. 12. 2004

-          projednané úpravy rozpočtu obce na rok 2005:

 navýšení příjmů o 495.000 Kč z přebytku na běžném účtu k 31. 12. 2004

 navýšení výdajů o 495.000 Kč v následující položkové skladbě:

- 100.000 Kč – na komunikaci k novostavbám Na Vinici v Miskovicích

-  100.000 Kč na komunikaci k nové zástavbě na Přítokách

-  10.000 Kč na nákup materiálu pro bezbariérový byt v DPS

-  10.000 Kč na doplnění nábytku pro pečovatelku v DPS

-  10.000 Kč na el. energii pro DPS

-  70.000 Kč na dohody o pracovní činnosti    p. Kunčický a p. Heroutová

-  10.000 Kč na předepsané úpravy v kadeřnictví

-  30.000 Kč na materiál pro Obecní úřad – výměna počítače

-  30.000 Kč na nákup režonu pro mateřskou školku

-  40.000 Kč na úhrady elektřiny za vodovod

-  30.000 Kč na služby pro Obecní úřad

-  40.000 Kč na opravu kapličky

-  15.000 Kč na kulturní program 30. 4. 2005 na Vysoké

-         obsazení posledního volného bytu v DPS p. Bártovou z Vidic

                    

3)    ZO souhlasí nadpoloviční většinou:

 

-         s pověřením starosty obce k jednání o odkupu pozemku pro stavbu ČOV od p. Gryče za cenu max. 150,- Kč/ m2.

-         s vyvěšením záměru prodeje část pozemku č.17/2 v kat. ú. Mezholezy za cenu 126,- Kč/m2. Přitom neprodávat veřejný prostor - cestu !

-         s ustoupením od záměru obchvatu Miskovic a Kutné Hory z návrhu konceptu změny č. 2 územního plánu Miskovic.

-         s ceníkem služeb za pečovatelské služby v DPS.

-         s uzavřením dohod o pracovní činnosti s p. Heroutovou a p. Kunčickým za 45,- Kč/hod. na služby v DPS.

-         s náhradou dle Rozhodnutí Pozemkového fondu k restituci dědicům po p. Lustigovi.

-         se zrušením požadavku na dotaci od AOPK ČR na úpravu poldru v k.ú. Hořany.

-         s tím, že na základě prověření smluvní dokumentace již obec nebude požadovat po a. s. Vrchlice-Maleč  náhradu výdajů za projektovou dokumentaci vodovodní přípojky K. Hora – Hořany ve výši cca 4 tis. Kč.

 

 

4)    ZO nesouhlasí – s prodejem pozemku v Miskovicích č. 117/7 do doby vyřešení přístupové cesty komplexní pozemkovou úpravou.

 

 

 

5)   ZO ukládá starostovi obce :

-         zajistit provedení revize projektu vytápění v bytovce (čp. 149 - p. Starý).

-         vyvěsit nabídku na odprodej vyřazených křovinořezů za odprodejní cenu minimálně 5.000,- Kč.

-         objednat dopravní značky na omezení vjezdu těžkých vozidel na komunikace na Škvárovnu  a za pomníkem v Miskovicích.

-         pozvat konzervátora k posouzení stavu lip u sokolovny v Miskovicích.

-         nechat prověřit úroveň chlórování pitné vody v obecním vodovodu firmou VODOS.

-         nabídnout umístění odpadkového koše do prostoru před sokolovnu v Miskovicích.

-          zajistit obměnu písku na pískovišti u hasičské zbrojnice v Miskovicích.

 

 

                  Zapsal :  Ing. Břetislav Táborský, místostarosta

 

                Zasedání skončilo ve  22.15 hod., nebyly další připomínky.

 

 

 

                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 . . . . . . . . . . . . . . . . .

               ověřovatelé:                                                                              starosta:

               Mgr. E. Podoláková, D. Venclová                                 Josef Dytrych