Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 27. 6. 2005

 

1)    ZO bere na vědomí:

     -  informaci starosty o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,

               -  informaci o činnosti rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva,

               -  informaci starosty o bezplatném zbudování dřevěné terasy v III. NP čp. 63

                  v Miskovicích.

                

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou:

               &n bsp; -  S12-05-  snížení odprodejní ceny vyřazených křovinořezů na 2.500,- Kč za kus, 

               &n bsp; -  S13-05-  Závěrečný účet obce Miskovice za rok 2004,

               &n bsp; -  S14-05-  zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce

               &n bsp;    Miskovice podle zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2004 s výrokem „bez

               &n bsp;    nedostatků“,

               &n bsp; -  S15-05-  návrh rady obce odkoupit část pozemku  dle KN č. 281/2 v k. ú.

               &n bsp;    Bylany (u Velkého Rybníku) na veřejnou cestu k okolním chatám s tím, že

               &n bsp;    dotčení chataři  uhradí oddělovací geometrický plán,

               &n bsp;  -  S16-05-  návrh rady obce vyvěsit záměr na pronájem části pozemku PK č. 630/1

               &n bsp;     okolo čp. 65 v Miskovicích,

               &n bsp;  - S17-05-  uzavření dodatku smlouvy s městem Kutná Hora o úhradě  neinvestič-

               &n bsp;     ních nákladů k docházce dětí do kutnohorských základních škol v částce

               &n bsp;     159.300,- Kč,

               &n bsp; - S18-05-  návrh rady obce oslovit p. Marii Mládkovou z Týnce n. L. k umístění

               &n bsp;    do DPS.V případě jejího nezájmu postupovat dle pořadníku uchazečů časově

               &n bsp;     sestaveného,

               &n bsp;   - S19-05-  příspěvek pro FK SK Miskovice na fotbalový turnaj s pouťovou veselicí

               &n bsp;       do výše doložených faktur,  max. však do výše 2.500,- Kč,

               &n bsp;  - S20-05- umístění vysílače bezdrátového Internetu na čp. 63 v Miskovicích za

               &n bsp;      nájemné ve výši úhrady za travlé připojení Obecního úřadu k internetové síti,

- S21-05-   drobné úpravy v budově kadeřnictví čp. 29 v Miskovicích, spočívající

    v doplnění vodoinstalací tak, aby provoz splňoval hygienické normy, 

- S22-05- doporučení auditora: vypracovat a projednat v ZO roční zprávu o  činnosti FV a KV, a to v termínu do 15. 2. 2006.

 

4)    ZO zamítá :

                - N2-05-  žádost p. Leoše Janáka o prodej části pozemku PK č. 630/1 v k. ú.

                   Miskovice (před jeho statkem),

                - N3-05- žádost manželů Šimůnkových o finanční spoluúčast obce na

                  odkanalizování dešťové vody z místní komunikace přes pozemek č. 47/1

                  v Bylanech,

               &n bsp;  - N4-05-  žádost Ing. Hudcové o výpomoc obce pro Sdružení Dítě a kůň při

               &n bsp;     vysekání pozemku pro uspořádání letního dětského tábora.

 

5) ZO ukládá starostovi obce :

- U9-05- vždy předem žádat zastupitelstvo obce o souhlas s každou stavební úpravou obecního majetku,

                - U10-05- vyhlásit v červenci 2005 termíny na svoz nebezpečného odpadu a následně na svoz objemného odpadu,

 

 

- 2  -

 

                - U11-05- podle podkladů od hospodářky předložit do příštího zasedání ZO rekapitulaci stavebního spoření na kanalizaci s tím, aby bylo možno na konci spoření provést zúčtování a zajistit tak rozsah k vyrovnání naspořených částek všech zúčastněných,

                - U12-05- zajistit dokončení zpracování objednané studie dopravního řešení v obci Miskovice a Přítoky .  Termín : do příštího zasedání ZO,

                - U13-05-  přemístit tabulku s úředními hodinami Obecního úřadu a s telefonním spojením na úřední desku vně budovy úřadu – do 15. 7. 2005,

                - U14- 05-  zajistit vysekání trávy prostoru skládky v Bylanech – termín 07. 2005,

                - U15-05- objednat kolaudaci budovy kadeřnictví v Miskovicích a v zájmu dokončení kolaudace čp. 63 v Miskovicích objednat revizi komínů tohoto objektu.  Termín :  do 15. 7. 2005.

 

 

                  Zapsal :  Ing. Břetislav Táborský

 

           Zasedání skončilo ve  22.05 hod.,  nebyly další připomínky.

 

 

 

                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 . . . . . . . . . . . . . . . . .

                           ověřovatelé:                                                                  starosta:

                   J. Mikyna,  M. Svatoš                                                  Josef Dytrych