Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

                                    konaného dne 3. 10. 2005

 

1)   ZO vzalo na vědomí:

     -   informaci starosty o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva,

-   informaci o činnosti rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.

  

2)   ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

 

-         S 23-05-  návrh změn č. 2 rozpočtu obce Miskovice na rok 2005 dle předloženého návrhu, který je Přílohou č.1  tohoto zápisu, 

-         S 24-05- zadání změny č. 2  územního plánu obce Miskovice dle předloženého materiálu, který je Přílohou č.2  tohoto zápisu,

-         S 25-05-  odkoupení části pozemku v Hořanech dle KN č. 35 o výměře cca 120 m2 za cenu 25,- Kč/m2 od p. Jaroslava Hrbka z Hořan,

-         S 26-05- vyvěšení záměru prodat pozemek č.190/1 v  k.ú. Miskovice, o který projevila zájem společnost PIAS Suchdol. Pokud nebude jiný zájemce, pozemek se prodá s podmínkou získání předkupního práva pro obec Miskovice na pozemky č. 157 a 158 s kovárnou v Miskovicích. 

 

3)  ZO zamítá :

 

-         N5-05-  Nabídku p. Škvora z Církvice na prodej místní komunikace, č. poz. 312/1 a

            312/5  v kat. ú. Přítoky obci.  

 

4)  ZO ukládá  :

 

-         U16–05-   starostovi a radě obce řešit situaci na pozemcích č. 311/1 a 311/13 v Přítokách (oprava přístupové cesty, režim vjezdu stavebních strojů a vozidel stavby, režim skládky zeminy).         Termín :  do listopadového zasedání ZO.

-         U17-05-  starostovi oslovit firmy, zabývající se odvozem komunálního odpadu s požadavkem na zpracování cenových podmínek dlouhodobé smlouvy na 10 let.

     Termín :  do listopadového zasedání ZO .

-    U18-05-    radě obce připravit návrh úpravy vyhlášky o systému úhrady občanů za odvoz komunálního odpadu.                          

        Termín: do listopadového zasedání ZO.

 

 

Zapsal :  Ing. Břetislav Táborský

 

 

Zasedání skončilo ve  22.00 hod.,  nebyly další připomínky.

 

 

 

                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 . . . . . . . . . . . . . . . . .

                              ověřovatelé:                                                      starosta:

                  Ing. Petr Václ, Mgr. Petr Němeček                               Josef Dytrych