Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 28.11.2005 v Miskovicích

 

1)    ZO vzalo na vědomí:

     -     informaci starosty o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva

-          informaci o činnosti rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva

  

2)    ZO schvaluje :

-         S 27-05-  návrh na vyžádání dotace z POV ve výši 70 tis. Kč na opravy v MŠ a 130 tis. Kč na místní komunikace.

-      S 28-05-  návrh odkoupit od p. Vl. Moravce z Hořan pozemky č. 46/2 o výměře 35 m2

                 a č. 47/2 o výměře 70 m2 v k.ú. Hořany za odhadní cenu.

-          S 29-05-  návrh na prodej dílu b) pozemku č.190/1 v k.ú. Miskovice (část vjezdu do areálu rostlinné výroby) společnosti PIAS a.s., Suchdol za podmínky přiznání předkupního práva pro obec na pozemky „Na Kovárně“ v Miskovicích.

   -    S 30-05- uzavření smlouvy na svoz komunálního odpadu s AVE CZ, Čáslav s tím, že ve smlouvě bude jednoznačná formulace porušení povinností dodavatele služby, které podléhají sankčním ustanovením uvedeným ve smlouvě.

           -     S 31-05-  návrh rozpočtu obce na rok 2006 k vyvěšení na úřední desce k připomínkování,

                 viz přílha č. 1.

 

3)    ZO ukládá  :

-        U 19-05-  radě obce projednat s obyvateli dotčené části Bylan záměr bytové výstavby v Bylanech a zjistit jejich stanovisko.

                        Termín :  do prosincového zasedání ZO

-        U 20-05-  starostovi obdobně, ale anketním způsobem, informovat obyvatele Hořan o záměrech zástavby v Hořanech a zjistit jejich stanovisko.

                        Termín :  do prosincového zasedání ZO

-         U 21-05- starostovi na příštím zasedání ZO předložit smlouvy s p. Škvorem ke komunikacím v nové zástavbě v Přítokách.

-        U 22-05-  starostovi zveřejnit na úřední desce obce předložený návrh rozpočtu obce na rok 2006.

                                                                             Termín :  29.11.2005

-          U 23-05- starostovi k projednávání rozpočtu na příštím zasedání ZO přehled neukončených investičních akcí obce.

-          U 24-05-  starostovi vyžádat u DI PČR stanovisko k řešení dopravního značení v lokalitě Přítoky – Záviska

Termín :  20.12.2005

-          U 25-05-  starostovi oznámit p.Pochobradskému, že zastupitelstvo se jeho žádostí o obnovu těžby vápence nebude zabývat bez předložení kompletního podnikatelského záměru s vyjádřením příslušných institucí.

Termín :  12.12.2005

-          U 26-05-  starostovi ověřit vlastnictví pozemku vjezdu před čp.22 v Hořanech.

Termín :  19.12.2005

-          U 27-05-  finančnímu výboru dokončit kontrolu hospodaření MŠ prověrkou dokumentace, která byla vyžádána od  ředitelky MŠ.

Termín :  do konce roku

 

                        Zapsal :   Ing. Břetislav Táborský

            

             Zasedání skončilo ve 23 hodin, nebyly další připomínky.

 

                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 . . . . . . . . . . . . . . .

                              ověřovatelé:                                                                   starosta:

                Eva Hoyerová, Dagmar Venclová                                           Josef Dytrych