Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 27. 3. 2006

 

 

1)    ZO vzalo na vědomí:

      -    informaci o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,

      -    informaci o činnosti rady v uplynulém období roku 2006.

     -   informaci o rozšíření sběru tříděných odpadů o kartonové obaly (tetrapack)      -    informaci o francouzské iniciativě „30. květen - svátek sousedů“.

  

  

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

 

-     S 1-06- zápis se zasedání ZO dne 19. 12. 2005,

-         S 2-06-  k dalšímu postoupu návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Miskovice v rozsahu dříve ZO projednaných  připomínek a úprav - viz příloha č. 1

-         S 3-06-    přijmutí daru od firmy EVOS-HYDRO Ledeč nad Sázavou ve výši 44.700,- Kč určený k nákupu pozemku díl „a“ č. 375 o výměře 894 m2 v k. ú. Hořany, na kterém se staví protierozní příkop,

-         S 4-06-  koupi od p. Vladimíra Moravce z Hořan čp. 20 pozemek díl „a“ č. 375 o výměře 894 m2 v k. ú. Hořany za smluvní cenu 44.700,- Kč,

-         S 5-06-  vyvěšení záměru prodat pozemek č. 162 o výměře 14 m2 a pozemek č. 454 o výměře 230 m2 v k. ú. Hořany,

-         S 6-06-  se zaplacením zřízení věcného břemene v ceně 1250,- Kč Středočeskému kraji za překop a uložení odvodňovacího potrubí do silnice č. III/33354, pozemek č. 121 v kat. ú. Hořany,

-         S 7-06-   uzavření smlouvy na rok 2006 o veřejné službě a úhradě ztrát z provozování veřejné autobusové dopravy s firmou Connex Východní Čechy a.s. za 40.000 Kč (při alespoň stejném rozsahu služeb jako v r. 2005),

-         S 8-06-   uzavření smlouvy na rok 2006 o veřejné službě a úhradě ztrát z provozování veřejné autobusové dopravy s firmou ČSAD Polkost s.r.o.  za  82.000 Kč (při alespoň stejném rozsahu služeb jako v r.2005),

-         S 9-06- přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře na období 4 let paní Annu Duškovou, nar. 11. 7. 1941, bytem z Mezholez čp. 3,

-         S 10-06-  zvýšení odměny 3 členům obecní rady v souladu s nařízením vlády č. 50/2006 Sb., o 5%, na částku 735,- Kč,  

-         S 11-06-  příspěvek mikroregionu Sdružení obcí Kutnohorský venkov 30,- Kč za trvale bydlícího občana, který bude použit jako členský příspěvek do Místní akční skupiny pěti mikroregionů kutnohorského okresu „Lípa pro venkov“,

-         S 12-06-  přistoupení obce Miskovice ke komunitnímu plánu Kutné Hory (projekt zmapování potřebnosti sociálních a zdravotních služeb), zastupováním obce pověřuje paní Ing. Ivanu Hudcovou,  

-         S 13-06-  žádost ředitelky MŠ Miskovice k zakoupení průlezky  na zahradu ve výši 24.000,- Kč z rozpočtu MŠ,

-         S 14-06-  dodatek dohody o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ v Kutné Hoře  ve výši 181.616,- Kč za 42 žáků ze správního obvodu Miskovic,

-         S 14-06-  příspěvek ve výši 3000,- Kč  Českému svazu ochránců přírody, Podblanickému ekocentru ve Vlašimi na provoz Stanice pro handicapované živočichy (poraněná zvířata a ptáky).

 

3)    ZO ukládá  :

 

-         U 1-06-  starostovi zajistit informaci občanům Miskovic, že v průběhu dubna 2006 mají možnost v úředních hodinách nahlédnout do studie dokumentace k připravované výstavbě  dětského domova v Miskovicích. V průběhu května 2006 shromažďovat dotazy a připomínky k uvedené státní investiční akci. V průběhu června 2006 uspořádat veřejné setkání občanů a odborníků ze školství k projednání všech okolností uvedené investice. 

-         U 2-06-  starostovi informovat občany, že výpisy ze stavebního spoření (vklad  na kanalizaci) jsou občanům k nahlédnutí na obecním úřadě.   

                                                                Termín: do 30. 4. 2006

-         U 3-06-  starostovi prověřit možnost bezplatného poskytování vlastních internetových stránek s úřední deskou a el. podatelnou v rámci internetového projektu Ministerstva místního rozvoje. V kladném případě ZO ukládá Radě obce zvážit ukončení stávající (placené) smlouvy na správu stránek obce (adresa: www.miskovice.kh.cz ).    

                        Termín :   duben 2006

-         U 4-06-  starostovi prověřit stav dešťové kanalizace v Mezholezích

                                                                             Termín :  do konce května 2006

-            U 5-06- starostovi jednat s PIAS a.s. Suchdol o ceně prodeje býv. kovárny s  pozemkem v Miskovicích. Vyzvat zájemce o zřízení a koupi garáží v objektech bývalé kovárny.    

                                           Termín: do konce května 2006

                -    U 6-06-  radě obce řešit problém nepovolené likvidace splaškových vod z

                     domácností.

                                                            Termín: do konce května 2006

-   U 7-06-  finančním výboru provést kontrolu neinvestičních výdajů v MŠ, zjistit  přebytek hospodaření MŠ roku 2005,

     dále podat zprávu o stavu splácení obecních půjček.

                                                            Termín: do konce května 2006

 

            

4)    ZO zamítá  :

     -  Z 1-06-  návrh nabídnout k prodeji pozemek č. 94 v kat. ú. Přítoky. Pozemek bude nejdříve terénně vyrovnán se silnicí a pak teprve nabídnut k prodeji.

    -   Z  2-06-  Odkoupit a převzít od p. T. Škvora z Církvice pozemky č. 312/16 a  rozšíření zásobního vodovodního řadu v pozemku uloženém z důvodu závad na zkolaudovaném vodovodním řadu. 

 

 

                        Zapsal :   Josef Dytrych

 

 

 

 

               ..............................................................                         .....................................                                 

          Ověřovatelé: Ing. Ivana Hudcová, Miloš Svatoš                starosta:  Josef Dytrych