Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 26. 6. 2006 v Přítokách

 

 

1)    ZO vzalo na vědomí:

-         informaci o plnění usnesení ze zasedání ZO dne 27. března 2006,

-         informaci o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO

  

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

 

-    S16-06- zápis ze zasedání zastupitelstva z 27. 3. 2006,

-         S17-06-  závěrečný účet obce za rok 2005,

-         S18-06- použití přebytku hospodaření mateřské školy z r. 2005 na běžné výdaje MŠ v r. 2006,

-         S19-06- zprávu o auditu - přezkoumání hospodaření obce za r. 2005 ze dne 14. 6. 2006,

-         S20-06- rozpočtový výhled hospodaření obce na léta 2006-2010,

-         S21-06- pokračovat v jednání o využití objektu bývalé kovárny v Miskovicích s tím, že prioritou je transakce bez finanční ztráty či prospěchu obce při zachování pozemku před stavbami jako veřejného prostoru,

-         S22-06- přijetí dotace z Programu obnovy venkova na opravy v MŠ ve výši 70.000,- Kč

-         S23-06- přijetí dotace z Programu obnovy venkova na úhradu úroků z úvěru na dostavbu DPS Miskovice ve výši 105.376,- Kč,

-         S24-06- přijetí dotace od Stč. kraje na projekt „Knihovna Miskovice - dynamické centrum informací“  ve výši 35.000,- Kč,

-         S25-06- přijetí dotace od Úřadu práce ve výši 236.650,- Kč na mzdy pěti pracovníků veřejně prospěšných prací,

-         S26-06- pí. Jaroslavu Táborskou, bytem Miskovice čp. 108 ve funkci přísedící u Okresního soudu v Kutné Hoře,

-         S27-06- pověření provádění veškerých prací spojených s provozem a údržbou veř. osvětlení v našich obcích firmou p. Pavla Turka z Přítoky. Zastupitelstvo bude pololetně vyhodnocovat tuto spolupráci,

-         S28-06- zapojení obce do komunitního plánu Kutné Hory a pověření Ing. Ivany Hudcové zapojením do pracovní skupiny péče o seniory,

-         S29-06- vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku č. 379 v k. ú. Hořany ve výměře cca 300 m2,

-         S30-06- vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku č. 454 v k. ú. Hořany ve výměře cca 300 m2,

-         S31-06- vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku č. 120/2 v k. ú. Bylany ve výměře 912 m2,

-         S32-06- vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku č. 130 v k. ú. Bylany ve výměře 364 m2

-         S33-06- směnu části pozemku p. Františka Šarma č. 28 v k. ú. Mezholezy za část pozemku obce č. 430/2 ve výměře odpovídající příjezdové cestě (cca 100 m2)

-         S34-06- nákup a instalaci zrcadla u výjezdu na místní komunikaci u Hořejšů v Miskovicích, směr k areálu PIA

 

 

-         2  -

 

-         S35-06- upořádání místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu v platném znění podle této specifikace:

a) Označení území:  obec Miskovice, část obce Miskovice.

b) Znění otázky k rozhodnutí: „Souhlasíte s výstavbou dětského domova podle studie „Výstavba nového dětského domova se školou Miskovice p. č. 90, okres Kutná Hora“ na území obce Miskovice ?

c) Důvod uspořádání místního referenda: umožnit občanům daného území vyjádřit své stanovisko k výstavbě dětského domova, který významně ovlivní postavení obce a její další rozvoj.

d) Odhad nákladů: 10 000,- Kč.  

      Způsob úhrady: z rozpočtu obce z kapitoly „Služby pro   obyvatelstvo“

 

3)    ZO ukládá  :

 

-         U8-06-  starostovi v termínu 1.-10. 9. 2006 uspořádat schůzi občanů Miskovic o připravované výstavbě dětského domova za účasti odborníků. Dále připravit místní referendum o této věci tak, aby mohlo být uspořádáno souběžně s komunálními volbami v tomto roce.                                      

-         U9-06- starostovi rozeslat zbylé výpisy z účtů stavebního spoření na výstavbu kanalizace.                                 Termín: do příštího zasedání ZO

-         U10-06- starostovi doplnit historii obecních dokumentů do nových internetových stránek (www.miskovice.kh.cz).      Termín: 31. 7. 2006

-         U11-06- starostovi podávat podrobné informace o postupu prací na výstavbě tlakové kanalizace na každém zaasedání ZO,

-         U12-06- finančnímu výboru zjistit stav pohledávek obce k 30. červnu 2006,

                                                                     Termín: do příštího zasedání ZO

-         U13-06- starostovi v součinnosti se zástupcem Ing.Táborským aktualizovat vnitřní předpisy obce.                                   Termín: do příštího zasedání ZO

-         U14-06- starostovi poskytnout kontrolnímu výboru všechny nutné podklady, které si vyžádá ke kontrole,  a  prostory potřebné k činnosti.

-         U15-06- předsedovi kontrolního výboru p. Brantovi obnovit činnost výboru.

                                                                            Termín: do příštího zasedání ZO

-         U16-06- starostovi požádat PIAS Suchdol a. s.  o příspěvek na úhradu zrcadla, které bude umístěno u výjezdu na místní komunikaci u Hořejšů v Miskovicích.                                                                Termín: 31. 7. 2006

 

             

4)    ZO zamítá  :

-         Z 3-06-  žádost pí. Bělinové z Prahy o změnu územního plánu v k. ú. Přítoky s tím, že je uzavřeno rozšiřování dosud nedokončeného řízení o změně č. 2 ÚP a že další změny ZO se budou projednávat až v r. 2008.

               

             Zasedání skončilo v 21.45 hod.,  program byl vyčerpán.

                        Zapsal :   P.Václ

 

 

               ..............................................................                         .....................................                                 

          Ověřovatelé: Pavel Turek, Dagmar Venclová                    starosta:  Josef Dytrych