Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 2. 10. 2006 v Miskovicích

 

1)    Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-          zprávu o plnění úkolů ze zasedání ZO dne 26. 6. 2006

-          zprávu o činnosti zastupitelstva v uplynulém volebním období

-          zprávu o činnosti rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva

-          zprávu o postupu příprav tlakové kanalizace s ČOV

  

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

 

-         S36-06 přijetí investičního majetku z komplexních pozemkových úprav katastru Hořany v hodnotě 21 mil. Kč do vlastnictví obce. Jde o bezprašné polní cesty C1 a C2, biokoridory osázené dřevinami a protierozní příkopy na severním úbočí Kuklíku, 2 suché poldry č.I. a č.III. a hektarový rybník Čert nad obcí Čertovkou.

-         S37-06 prodej pozemku č. 379 v k. ú. Hořany p. O. Tunklovi z Kutné Hory za cenu 100,- Kč/m2.

-         S38-06 prodej pozemku v k. ú. Bylany dle PK č. 120/2, louka o výměře 912 m2 p. Petře Nečasové z Přítok za cenu 60,- Kč/m2

-         S39-06 prodej části pozemku č. 454 v k.ú. Hořany o výměře cca 300 m2 p. B.Tandlerovi z Kutné Hory za cenu 60,- Kč/m2

-         S40-06  prodej zahrady č. 130 v k.ú. Bylany, cca 356 m2, tedy po odměření cca 8 m2, p. M. Kynychové z Bylan za cenu 25,- Kč/m2

-         S41-06  prodej odměřené části cca 8 m2 téhož pozemku č. 130 v k.ú. Bylany na cestu p. Zdeňku Bartůňkovi z Bylan, za cenu 60,- Kč/m2.  Geometrický oddělovací plán uhradí žadatel.

-         S42-06 vyvěšení záměru prodat pozemky č. 22, zbořeniště o výměře 144 m2 a č. 57, zahradu o výměře 252 m2, obojí v k. ú. Mezholezy, za účelem stavby rodinného domu.

-         S43-06 vyvěšení záměru prodat pozemky č. 30/6 a 307/7 o výměře 108 m2 v k. ú. Bylany (pod chatou a okolo chaty u Vel. rybníku) za předběžně schválenou cenu 165,- Kč/m2

-         S44-06 organizační řád manažerského týmu a organizační řád pracovních skupin Komunitního plánu Kutné Hory

-         S45-06 přijetí dotace 20 tis. Kč na obnovu zeleně „Švestičky“ u Škvárovny v Bylanech a spolufinancování obce částkou 9 tis. Kč.

-         S46-06 opravu místní komunikace v Bylanech se zpomalovacími prahy s investicí do 200 tis. Kč

-         S47-06 rekonstrukci veřejného osvětlení v Bylanech po kabelizaci rozvodů NN od ČEZ a. s.

-         S48-06 po výběrovém řízení zahájení stavby veřejného osvětlení v Přítokách na Závisce podle stavebního povolení – dokončení v r. 2007

-         S49-06 vyplacení po 300,- Kč členům volební komise pro místní referendum a po 800,- Kč předsedovi a zapisovateli komise

-         S50-06 postoupení návrhu změny č. 2 územního plánu obce Miskovice Krajskému úřadu ke schválení

-         S51-06 návrh napřímení projednávané obchvatové cesty s tím, že objezdová trasa se nepřiblíží ke stávajícím obydlím. Zastupitelstvo dává v tomto smyslu starostovi mandát k jednání s Pozemkovým úřadem.

-         S52-06 opravu cesty z Mezholez k rozhledně Vysoká v limitu 15 tis. Kč.

 

3)    ZO ukládá  :

         

-          U10-06 starostovi připravit novelu vnitřní organizační směrnice o účetnictví na první funkční zasedání ZO (po zasedání k volbě funkcionářů ZO)

-          U11-06 radě obce vypracovat návrh na nabídku k výběrovému řízení na pronájem rybníku Čert v Hořanech – na první funkční zasedání ZO

-          U12-06 starostovi předložit vnitřní předpisy obecního úřadu – na první funkční zasedání ZO

-          U13-06 radě obce prověřit příspěvek podnikatele k opravě místní komunikace v Bylanech dle bodu S46-06 – na první funkční zasedání ZO

-          U14-06 starostovi vyhlašovat místním rozhlasem pozvánku k veřejným zasedáním zastupitelstva vždy 3 dny předem.

 

 

     Zasedání skončilo ve 22 hodin.

 

     Zapsal:  Ing. Břetislav Táborský

 

            

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ověřovatelé: Mgr. E. Podoláková, P. Brant                                  starosta: Josef Dytrych