Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného ustavujícího zasedání,

konaného dne 1. 11. 2006 v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce volí:

 

-            starostu obce Ing. Antonína Štefla,

-            místostarostku obce Evu Hoyerovou,

-            Radu obce ve složení: Ing. Antonín Štefl, Eva Hoyerová, Petr Brant, Jan Zoul a Jiří Dušek,

-            Kontrolní výbor ve složení: JUDr. Milan Kuljaček (předseda), Věra Zichová, Pavel Ovčačík,

-            Finanční výbor ve složení: Ing. Petr Václ (předseda), Michal Karban, Vlastimil Parkán,

-            zástupce obce Miskovice ve „Sdružení obcí kutnohorský venkov“ starostu Ing. Antonína Štefla, zástupce obce v občanském sdružení „MAS Lípa pro venkov“ starostu Ing. Antonína Štefla,

 

2)      ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

 

-            S54-06 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Miskovice z 21.10.2006  zaslaný z Městského úřadu Kutná Hora,

-            S55-06 zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti místostarostkou Evou Hoyerovou,

-            S56-06 termín následujícího zasedání zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 10.prosince 2006,

 

3)    ZO ukládá  :

         

-            U15-06  Radě obce do 10.listopadu 2006 jmenovat inventurní komisi k provedení inventury majetku obce.

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

            

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ověřovatelé: Mgr. P. Němeček, J. Dušek                                      starosta: Ing. A. Štefl