Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 21. 3. 2007 v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            zprávu o plnění úkolů ze zasedání dne 24.1.2007,

-            zprávu o činnosti rady obce od 24.1.07,

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-            S11-07 termín definitivního rozhodnutí o typu splaškové kanalizace: 16.května 07 na příštím zasedání ZO. Do té doby je ještě možnost podat připomínky a návrhy.

-            S12-07 návrh Komplexní pozemkové úpravy obce Miskovice v části vzájemného vyrovnání katastrů na hranicích s obcemi Suchdol, Červené Pečky a Mezholezy.

-            S13-07 pokračování jednání s projektantkou ing.Cetkovskou za účelem prací na územním plánu všech pěti částí obce.

-            S14-07 příspěvek firmě Connex na autobusovou dopravu v r. 2007, ve dvou splátkách po 21 000,- Kč.

-            S15-07 úpravu rozpočtu obce podle rozpočtového opatření v příloze tohoto usnesení (navýšení příjmů i výdajů v celkové výši 2,34 mil.Kč).

-            S16-07 uvolnění finančních prostředků na akci „Čarodějnice na Vysoké“ ve výši 30 000,- Kč.

-            S17-07 Komunitní plán města Kutné Hory do r. 2010.

-            S18-07 úpravu ceny vodné v obci Miskovice – zvýšení o DPH – z důvodu, že cena odsouhlasená v usnesení S1-07 dne 24.1.07 byla uvedena bez DPH.

-            S19-07 vyvěšení záměru prodeje obecního pozemku p.a. 611 o výměře 7 100 m2 v k.a. Bylany. ZO stanovuje minimální cenu 15,- Kč/m2 a prodej nejvyšší nabídce obálkovou metodou.

-            S20-07 odměnu 1000,- Kč pro ing. Václa za činnost zapisovatele a za práce na internetových stránkách obce v 1.čtvrtletí t.r.

-            S21-07 odměnu 5000,- Kč pro p. Branta na úhradu nákladů se zpracováním obecního Zpravodaje v 1.čtvrtletí t.r.

 

 

4)    Zastupitelstvo obce ukládá  :

         

-            U3-07 starostovi stanovit podmínky pro těžbu, zpracování a úklid dřeva a obnovu porostů na obecních pozemcích.  Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

            

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           ověřovatelé:  E. Hoyerová,  P. Brant                                            starosta: Ing. A. Štefl