Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 16. 5. 2007 v sokolovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            zprávu o plnění úkolů ze zasedání dne 21.3.2007,

-            zprávu o činnosti rady obce od 21.3.07,

-            záměr pí. Hruškové na stavbu cukrárny s kavárnou a pizerií na poz. č.131 v k.ú. Miskovice

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-            S22-07 samovýrobu dřeva zadávat zájemcům z řad občanů podle pořadníku sestaveného na základě požadavků občanů v příslušných katastrech a podle potřeb správce/majitele porostů. Zájemci se budou přihlašovat písemně.

-            S23-07 řešení splaškové kanalizace kombinací tlakového a gravitačního způsobu, podle finanční náročnosti.

-            S24-07 stanovení oddávajícího: ing. Antonína Štefla,  oddací místnosti: zasedací místnost Obecního úřadu v Miskovicích, s možností oddávat v soukromých objektech. Dále schvaluje oddací termíny: každou sobotu od 10,00 do 12,00 hod.

-            S25-07 zamítnutí návrhů na realizaci staveb větrných elektráren na kopci Vysoká.

-            S26-07 přijetí dotací: na veřejné osvětlení „Záviska“ ve výši 121 000,- Kč, na úroky z úvěru DPS ve výši 95 700,-Kč a pro žákovské družstvo hasičského sportu ve výši 20 000,-Kč

-            S27-07 zahájení připravných prací na Územním plánu do konce r.2007 s možností podávat vlastní návrhy občanů počínaje 1. červnem 2007.

-            S28-07 prodej pozemku č.375/4 v k.ú. Miskovice o výměře 157 m2 p.Stránskému za cenu 60,-Kč/m2.

-            S29-07 vyvěšení záměru prodeje pozemku č.119/13 v k.ú. Bylany o výměře 19 m2 za cenu 100,- Kč/m2.

-            S30-07 směnu pozemků č. 298/19 o výměře 392 m2, PK 470/1 díl  1 o výměře 1120 m2, PK 470/2 díl 1 o výměře 61 m2 a PK 471 díl 1 o výměře 2865 m2, v k.ú. Miskovice majetkem obce Miskovice za pozemek p.č. 157 o výměře 286 m2, p.č. 158 o výměře 1435 m2 a hospodářskou budovu na pozemku p.č. 157 v k.ú. Miskovice majetkem PIAS Suchdol, a.s.,  s doplatkem 602 900 Kč od obce Miskovice.

-            S31-07 koupi pozemku č.312/16 v k.ú. Přítoky o výměře 3499 m2 majetkem p.Škvora za cenu 7 500,- Kč.

-            S32-07 neobsazení funkce přísedícího Okresního soudu v Kutné Hoře z důvodu nenalezení vhodného kandidáta.

 

 

3)    Zastupitelstvo obce neschvaluje :

         

-            N1-07 prodej pozemku PK 611 v k.ú. Bylany o výměře 7301 m2 za cenu nižší než minimální.

 

4)    Zastupitelstvo obce ukládá  :

         

-            U4-07 starostovi obce připravit návrh zadání projektové dokumentace, způsob výběru firmy pro realizaci a zajištění dotací pro výstavbu splaškové  kanalizace.  Termín: do příštího zasedání ZO.

 

-            U5-07 starostovi obce navrhnout způsob kompenzace (příspěvku) občanům na stavbu vlastní kanalizace v obcích, kde nebude realizováno společné řešení.     Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

            

 

 

                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           ověřovatelé:  Mgr.E.Podoláková,  M.Karban                                starosta: Ing. A. Štefl