Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 19. 9. 2007 v sokolovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-           zprávu o plnění úkolů ze zasedání dne 20.6.2007,

-           zprávu o činnosti Rady obce od 20.6.07,

-           zprávu o současném stavu projektu kanalizace

-           informace zástupce stavební spořitelny Raiffeisen o možnostech naložení s penězi uloženými občany na výstavbu kanalizace

-           zájem o odkup pozemků p.Turka, p.Cetkovského, pí.Šurychové a Nečasové (se změnou územního plánu),

-           návrh rady obce na sloučení peněz od občanů (jako finančního zabezpečení výstavby kanalizace) na jeden účet do 30.6.2008, kde se budou tyto prostředky úročit do doby použití, tzn. do získání dotace, úvěru a zahájení výstavby,

-           informaci o koupi pozemku od p.Bobka (veřejná cesta) v k.ú. Bylany.

 

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-           S42-07   zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ na pozemky 49/4, 195/1, 199/4 a PK 633 vše v k.ú. Bylany.

-           S43-07  z rozpočtu obce vyčlenit na rok 2008 200 000,- Kč na poskytnutí příspěvku občanům trvale bydlícím v Mezholezích a Hořanech na domácí čističky odpadních vod. Příspěvek bude vyplacen po kolaudaci stavby ve výši 20 000,- Kč.

-           S44-07  podepsání veřejnoprávní smlouvy s Městem Kutná Hora o činnosti Městské policie Kutná Hora na území spadajícím pod Obec Miskovice.

-           S45-07  novelizaci směrnic obecního úřadu o účetnictví a archivaci

-           S46-07  úpravu rozpočtu obce na rok 2007 podle přílohy tohoto usnesení

-           S47-07 prodej pozemků 307/27, 397/28 a 307/59 vše v k.ú. Bylany o celkové výměře 152 m2 za 165,- Kč/m2, tzn. celkem za 25 080 Kč pí.Ďatkové

-           S48-07  prodej pozemků 307/55 a307/56 v k.ú. Bylany o celkové výměře 93 m2 za 165,- Kč/m2, tzn. celkem za 15 345,- Kč Jaroslavě a Vojtěchovi Vostrým,

-           S49-07 prodej pozemku 375/4 v k.ú. Miskovice o výměře 157 m2 za 60 Kč/m2, tzn. celkem za 9 420,- Kč p.Stránskému,

-           S50-07 prodej pozemku 119/13 v k.ú. Bylany o výměře 19 m2 za 100 Kč/m2, tzn. celkem za 1 900,-  Kč p.Hubalovi,

-           S51-07  záměr prodeje pozemku 307/50 a 307/51 v k.ú. Bylany o výměře 115 m2 za cenu 165,- Kč/m2,

 

 

 

 

 

3)    Zastupitelstvo obce ukládá  :

         

-           U8-07  starostovi obce zjistit možnosti nabídek jednotlivých bank na úročení uložených peněz od občanů na kanalizaci a poskytnutí úvěrů na realizaci kanalizace. Termín: do příštího zasedání ZO.

-           U9-07 starostovi obce zajistit převod pozemku č.120/2 v k.ú. Bylany z vlastnictví bývalého MNV na obec Miskovice.     Termín: do příštího zasedání ZO.

-           U10-07 p.Turkovi provést odborný dozor nad realizací projektů ČEZ při překládce kabelů v Bylanech. Dále se pokusit o jednání s firmou Telefónica O2 o možnosti současné překládky telefonního kabelu,

-           U11-07 starostovi obce apelovat na ředitelství Policie ČR v Kutné Hoře, aby spolupracovali na zjištění majitelů čtyřkolek, kteří ničí zemědělské plochy v katastrech Hořan a Přítoky.    Termín: do příštího zasedání ZO.

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

      

 

 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      ověřovatelé:  J. Zoul, P. Němeček                                           starosta: Ing. A. Štefl