Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 12. 12. 2007 v restauraci v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-           zprávu o plnění úkolů ze zasedání dne 28.11.2007,

-           zprávu o jednání starosty o zpomalení dopravy v Přítokách-Závisce a v Bylanech,

-           zřízení účtu u České spořitelny pro příspěvky občanů na projekt „Kanalizace a čistírny odpadních vod“,

-           informaci od Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. o ceně vodného pro rok 2008 (pevná tabulková cena plus 27,82 Kč bez DPH),

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-           S64-07  prodej pozemku č. 609 o výměře 597 m2 v k.ú.Bylany manželům Verdánovým za cenu 65,- Kč/m2, tj. 38 805,- Kč,

-           S65-07 prodej pozemků č.173/2 o výměře 112 m2 v k.ú. Hořany za cenu 25 Kč/m2, tj. 2 800 Kč,  a č. 44 o výměře 184 m2 v k.ú. Hořany za cenu 50 Kč/m2, t.j. 9 000 Kč, oba panu Dytrychovi,

-           S66-07 zvýšení ceny za odvoz separovaných odpadů o 7,5% (cena za odpady zůstává 500,- Kč/rok)  záměr prodeje pozemku 307/50 a 307/51 v k.ú. Bylany o výměře 115 m2 za cenu 165,- Kč/m2,

-           S67-07 stanovení ceny vodného od firmy VODOS Kolín pro r.2008 na 23,30 Kč bez DPH,

-           S68-07 smlouvu mezi občany a obcí Miskovice na finančním podílnictví projektu „Kanalizace a čistírna odpadních vod“,

-           S69-07 úpravu rozpočtu obce na rok 2007,

-           S70-07 rozpočet obce na rok 2008,

-           S71-07 rozpočet dobrovolného svazku obcí „Kutnohorský venkov“ na rok 2008,

-           S72-07 pronájem cca 60 m2 v dílnách v Miskovicích (býv.kovárna PIASu) panu Jiřímu Královi za cenu 200,- Kč/měsíc s tím, že nájemce je určen správcem objektu a zavazuje se opravit střechu objektu a provádět drobné opravy objektu bez finančních nároků za práci,

 

 

3)    Zastupitelstvo obce ukládá  :

         

-           U12-07  starostovi obce připravit podklady pro Dopravní inspektorát a Odbor dopravy MěÚ Kutná Hora k žádosti o pomalení dopravy – zřízení dopravní značky v obcích Přítoky-Záviska a Bylany.  Termín: do příštího zasedání ZO.

-           U13-07 starostovi obce rozeslat stavebníků v Bylanech doporučený dopis s upozorněním na povinnost dodržování pořádku na komunikacích v okolí stavby.  Termín: 17.12.2007.

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       ověřovatelé:  P.Turek, J. Zoul                                                starosta: Ing. A. Štefl