Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 11. února 2009 v restauraci U Karbanů v Přítokách

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  příspěvek na dopravní obslužnost firmě VEOLIA na rok 2009 ve výši 45.208,- Kč,

-  příspěvek na dopravní obslužnost firmě POLKOST na rok 2009 ve výši 100.000,-Kč

-  zahájení pozemkových úprav v k.ú. Bylany,

-  zprávu o hospodaření obce za r.2008,

-  zprávu o stavu projektu kanalizace,

-  zprávu o auditu firmy EKOKOM,

-  termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 3.dubna 2009,

-  zprávu p.Dytrycha k žádosti p.Holinky z Hořan na odkup pozemku s doporučením, aby p.Holinka nechal zaměřit hranici pozemku,

-  zprávu p.Němečka k žádosti pí.Králové na odkup pozemku v Hořanech s doporučením: část pozemku k parkování obec pronajme (bez oplocení), k dalšímu je třeba, aby pí. Králová  doložila vyjádření povodí a silnic, k řešení přístavku je třeba vyjádření pí.Mayerové.

 

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

- S1-09  bezúplatný převod pozemku PK 669 o výměře 5 m2 v k.ú. Červené Pečky městysu Červené Pečky,

- S2-09  příspěvek Sdružení obcí Kutnohorský venkov ve výši 5 500,- Kč na r.2009,

- S3-09  zřízení věcného břemene na obecním pozemku 312/16 v k.ú. Přítoky pro p.Sochu,

- S4-09  odměnu zastupitelů obce na rok 2009 ve výši 200,- Kč/měsíc,

- S5-09  žádost na Úřad práce v Kutné Hoře o přidělení pěti pracovníků na VPP v r.2009,

- S6-09  konečný termín pro podávání návrhů od občanů k územnímu plánování: 31.říjen 2009,

- S7-09  vybudování elektronického zabezpečení budovy OÚ Miskovice,

- S8-09  vybudování výhybny na komunikaci č.267 v k.ú. Přítoky, komunikace bude s obousměrným provozem,

- S9-09  pronájem části pozemku č.92 v k.ú. Hořany pí. Králové k parkování vozidla,

 

 

 

3)      Zastupitelstvo obce nesouhlasí:

 

- N1-09  s návrhem výstavby RD v Hořanech  předloženým v listopadu  2008 p.Ahrenbergrem a RK REMAX Kolín. Pro budoucí zástavbu v Hořanech je možno využít pouze pozemek č.382 v k.ú.Hořany

 

 

4)      Zastupitelstvo obce ukládá:

 

 

- U1-09  starostovi pozvat na zasedání zastupitelstva obce v červnu t.r. (bude opět v Přítokách) nprap. Salače z DI Kutná Hora k vyjasnění problematiky dopravy v obci.

 

 

 

      Zapsal:  11.2.09   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  P. Brant , M. Karban                                        starosta: Ing. A. Štefl