Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 16. září 2009 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu o plnění úkolu snížení rychlosti v Bylanech,

-  zprávu o plnění úkolu převodu pole na silnici v Přítokách-Závisce,

-  zájem p.Pulkraba o pronájem části parkoviště v obci Přítoky a pověřuje starostu k dalšímu jednání.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S24-09  vyčištění rybníčku nad Sklenářovým dolíkem a úpravu okolí pod patronací Bc. Martina Starého, bez finančních nároků na obecní rozpočet,

S25-09  využití pozemků PK 88, PK 232/2, PK 298 a PK 314 v k.ú. Dolany majetkem Obce Miskovice ve prospěch pozemkových úprav na využití pro společná zařízení k.ú. Dolany,

S26-09  úpravu rozpočtu v celkové výši 600 000 Kč podle přílohy tohoto usnesení,

S27-09  prodej pozemku č.76/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Přítoky za cenu 165,- Kč/m2 paní Pejcharové,

S28-09  prodej pozemku č.307/1 díl a) o výměře 85 m2 v k.ú. Bylany za cenu 165,- Kč/m2 panu Zikovi

S29-09  vyvěšení záměru prodeje pozemků č.118/1, 118/2 a 118/3 v k.ú. Přítoky a pozemku č.409 o výměře 167 m2 v k.ú. Mezholezy,

S30-09  upřesnění Změny Územního plánu č.3:

-       pozemek č.27, 28 a 29 v k.ú. Miskovice z drnového fondu na výstavbu rodinného domu,

-       pozemek č.105/1, 106/1 a 2100 m2 z pozemku 423/6 v k.ú.Přítoky z drnového fondu na výstavbu víceúčelové haly,

S31-09  upřesnění Změny Územního plánu č.4:

-       změnu územního plánu na cca 17 000 m2 pozemku č. 203/3 v k.ú. Přítoky na pozemek pro výstavbu rodinných domů,

S32-09  zařazení pozemku č. 23 a 171 v k.ú. Hořany do zastavěného území obce Hořany a souhlasí s výstavbou rodinného domu,

S33-09  záměr pronájmu pozemku u hřiště v Bylanech.

 

 

3)      Zastupitelstvo obce zamítá:

 

 N02-09  prodej pozemku č. 518 o výměře 3358 m2 v k.ú. Miskovice.

 

 

 

      Zapsal:  16.9.09   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Eva Hoyerová, Jiří Dušek                                        starosta: Ing. Antonín Štefl