Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 11. listopadu 2009 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu o stanovisku dopravního inspektorátu v Kutné Hoře ke snížení rychlosti v Bylanech,

-  žádost firmy Povodí Labe o dočasný a trvalý zábor pozemků při opravě výpusti Velkého rybníka,

-  návrh rozpočtu na rok 2010 s následným vyvěšením na úřední desce,

-  zprávu o stavu projektu kanalizace,

-  postup při realizaci změn v územním plánu – změny se budou projednávat na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce 2010,

-  žádost p.Littmana o odprodej části obecního pozemku č.374

-  návrh na využití prostoru bývalé vápenky u Mezholez předložený p. Mgr. Dajbychem,

-  návrh na využití pozemku parkoviště v Přítokách předložený p.Pulkrábem.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S34-09  vybírání pošty z datové schránky denně do 10,00 hod.,

S35-09  úpravu provozní doby CzechPointu: pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hodin, úterý a čtvrtek 14,00-16,00 hodin,

S36-09  úpravu rozpočtu obce podle přílohy tohoto usnesení,

S37-09  prodej pozemku č.118/2 o výměře 168 m2 v k.ú. Přítoky a 118/3 o výměře 223 m2 v k.ú. Přítoky  za cenu 25,- Kč/m2 manželům Bukovičovým,

S38-09  prodej pozemku č.118/1 o výměře 374 m2 v k.ú. Přítoky za cenu 65,- Kč/m2 manželům Parkánovým,

S39-09  prodej pozemku č.409 o výměře 167 m2 v k.ú. Mezholezy za cenu 65,- Kč/m2 p.Janglovi,

S40-09  smlouvu o dílo s firmou Vodos-Kolín na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,

S41-09  inventarizační komisi ve složení: p. Němeček Pavel (předseda), p. Dušek, pí. Hoyerová (členové).

 

 

3)      Zastupitelstvo obce ukládá:

 

 U04-09  starostovi zahájit jednání s projektantem o odborném zpracování nového územního plánu obce.

 

 

      Zapsal:  11.11.09   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Pavel Němeček, Mgr. Emilie Podoláková                  starosta: Ing. Antonín Štefl