Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 16. prosince 2009 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  ceny vodného na rok 2010:

    od firmy VHS Kutná Hora ve výši 34,43 Kč/m3 (vč.DPH 10%) + pevná složka dle ročního odběru,

    od firmy VODOS Kolín zůstává cena 26,92 Kč/m3 (vč.DPH) do měsíce dubna,

-  termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2010:  10.2., 14.4., 16.6., 15.9., 10.11., 15.12.,

- zájem p.D.Peši o prodej pozemku č. 536 v k.ú. Miskovice a doporučuje p.Pešovi nechat zaměřit hranice pozemku,

 

 

 

2)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S42-09  stav účetnictví za období leden-listopad 2009,

S43-09  rozpočet na obce na rok 2010,

S44-09  rozpočet sdružení Kutnohorský venkov na rok 2010,

S45-09  výběr budoucího nájemce části pozemku 153/3 v k.ú. Přítoky – p. Pulkrába. Konkrétní podmínky pronájmu budou upřesněny v nájemní smlouvě, její ž návrh připraví obě strany do příštího zasedání ZO,

S46-09  koupi pozemku p.č. 54 v k.ú. Mezholezy o výměře 26 m2 (býv.Jednota) od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - za cenu 3840,- Kč,

S47-09  úpravu změny územního plánu č.3: do návrhu nebude zapracována změna 3.1: pozemek č.153/10 o celkové výměře 217 m2 v k.ú. Přítoky (návrh na změnu pozemku z plochy pro výrobní plochy a sklady na plochu určenou pro silnice místní, účelové a ostatní plochy). V rámci územního plánu je tato plocha již řešena.

S48-09 změnu regulativu Drobná výroba a služby.Charakteristika území:

mění se znění „Toto území je určeno pro umísťování staveb drobné výroby a služeb, které mají potenciální rušivé účinky na životní prostředí“ na nové znění „Toto území je určeno pro umísťování staveb drobné výroby a služeb, které nemají potenciální rušivé účinky na životní prostředí“,

S49-09  úpravu rozpočtu obce na rok 2009 podle přílohy,

S50-09 příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti firmě Veolia Transport Východní Čechy, a.s. ve výši 46 338 Kč na rok 2010, splatné ve čtyřech splátkách,

S51-09 podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení Přítoky-Záviska a souhlasí se spoluúčastí obce na financování této akce,

S52-09 podání žádosti o dotaci na vodovodní přípojku Miskovice-Fajberk a souhlasí se spoluúčastí obce na financování této akce,

S53-09 podání žádosti o dotaci na kanalizaci a souhlasí se spoluúčastí obce na financování této akce,

S54-09 podání žádosti o dotaci na nová okna v mateřské škole a souhlasí se spoluúčastí obce na financování této akce,

S55-09 podání žádosti o dotaci na zpracování Územního plánu a souhlasí se spoluúčastí obce na financování této akce,

 

 

 

3)   Zastupitelstvo obce ukládá:

 

 U05-09  starostovi jednat o zpracování podkladů a podání žádosti o dotaci na zpracování s územního plánu obce.

 

 

 

 

      Zapsal:  16.12.09   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Jan Zoul, Jiří Dušek                                            starosta: Ing. Antonín Štefl