Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 14. dubna 2010 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu o způsobu oprav komunikací,

-  zprávu o zabezpečení snížení rychlosti vozidel v Bylanech,

-  zprávu o stavu projektu kanalizace,

-  zprávu o stavu pronájmu parkoviště v Přítokách,

-  zprávu o jednání s Policií ČR o zhotovení přechodu pro chodce v Miskovicích,

-  zájem p.Němečka ml. o koupi části pozemku 160/1 v k.ú. Hořany s tím, že jej nechá zaměřit na vlastní náklady,

-  podpis smlouvy o koupi pozemku č.54 v Miskovicích,

-  založení Občanského sdružení Bylany.

 

 

2)   Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S04-10  zadání Změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Miskovice (řešení „drnového fondu“ v Miskovicích, Přítokách),

S05-10  zadání Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Miskovice (další výstavba v Přítokách-Závisce),

S06-10  změnu územního plánu č.5  pro pozemky č.112, 113, 114/1 v k.ú. Miskovice v majetku manželů Hruškových z plochy pro bydlení na plochu pro objekty služeb a občanské vybavenosti,

S07-10  změnu územního plánu č.5 pro pozemky č. 361/1,361/2, 368/2, 363, 364, 367, 368/3, 369/11, 369/12, 369/13, a č.dle PK: 183/2, 37, 151, 155/2, 185/1, 185/2, 185/3,

 vše v k.ú. Bylany v majetku Mgr. Dajbycha, na plochu pro objekty služeb a občanské vybavenosti,

S08-10  smlouvu o dílo s Ing. arch. Mejsnarovou na zpracování průzkumů a rozborů včetně konceptu zadání územního plánu obce Miskovice,

S09-10  příspěvek občanskému sdružení Denemark na vybavení cyklotras ve výši 30 000,- Kč,

S10-10  úpravu rozpočtu ve výši 100 000,- Kč na zpracování podkladů pro územní plán,

S11-10  volební okrsky pro volby do Parlamentu ČR v květnu t.r.:

č.1  Miskovice  - Miskovice 26,  5 členů, zapisovatel R.Hoyer,

č.2  Přítoky  - Přítoky 1,   4 členové, zapisovatelka V.Bauerová,

č.3  Bylany  - Bylany 4,   4 členové, zapisovatelka Mgr.E.Podoláková,

č.4  Hořany  - Hořany 19,   4 členové, zapisovatelka D.Venclová.

 

 

3)   Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U02-10  starostovi dále jednat o podmínkách zhotovení přechodu pro chodce v obci Miskovice,

U03-10  starostovi zjistit možnosti omezení průjezdu po panelové cestě v Bylanech.

 

 

      Zapsal:  14.4.10     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  P.Brant,  J.Dytrych                                             starosta: Ing. Antonín Štefl