Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 16. června 2010 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu o jednání starosty o omezení provozu na panelové cestě v Bylanech a zřízení přechodu pro chodce v Miskovicích,

-  zájem o koupi části pozemků č.437/1, 414 a 415 v k.ú. Bylany p. MUDr. Šamánkem a doporučuje pozvat p. MUDr. Šamánka na příští zasedání, aby se vyjádřil k záměru využití pozemku,

-  zájem p. Kudlíka o koupi části pozemku 153/3 v k.ú. Přítoky. Zájemce si může nechat pozemek zaměřit,

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S12-10  nového předsedu Kontrolního výboru obce p. Jana Zoula,

S13-10  počet 15 členů zastupitelstva pro komunální volby v r. 2010,

S14-10  pronájem hřiště v Bylanech Občanskému sdružení Bylany na dobu 10 let za symbolickou cenu 1,- Kč za rok,

S15-10  úpravu rozpočtu dle přílohy,

S16-10  výsledek hospodaření obce za rok 2009,

S17-10  rozpočtový výhled do r. 2013,

S18-10  projednalo a schválilo výsledek auditu obce s výsledkem: nebyly zjištěny závažné nedostatky,

S19-10  projednalo a schválilo výsledek auditu dobrovolného svazku obcí „Kutnohorský venkov“ s výsledkem: nebyly zjištěny závažné nedostatky,

S20-10  výsledek hospodaření Mateřské školy za r.2009 se schodkem 25 049,79 Kč. Schodek vznikl nutností mimořádného nákupu lehátek pro rozšíření kapacity školky. O tyto finanční prostředky nebude krácen příspěvek na r. 2010, ale budou využity na zlepšení vybavení (obnova nábytku),

S21-10  vedení účetnictví ve své rozpočtové organizaci Mateřské škole dle zák. 563/1991 Sb. o účetnictví, k 1.1.2010, a to ve zjednodušeném rozsahu dle par.1 odst.2 písm. a),b),

S22-10  vyvěšení záměru prodeje pozemku 160/5 v k.ú. Hořany o výměře 260 m2,

S23-10  zhotovitele výstavby veřejného osvětlení v Přítokách-Závisce p.Turka, který byl vybrán na zasedání ZO posouzením nabídek,

 

 

3)      Zastupitelstvo obce zamítá:

 

N01-10  žádost p.Zbyška Havla o koupi pozemků 17/2 a 45 v k.ú. Mezholezy,

 

 

 

 

      Zapsal:  16.6.10     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  I.Berková,  J.Dušek                                              starosta: Ing. Antonín Štefl