Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 15. září 2010 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu starosty o dění v obcích a stavu projektu kanalizace,

-  zájem MUDr. Šamánka o využití části pozemků č.473/1, 414 a 415 v k.ú. Bylany a doporučuje zájemci předložit záměr využití do příštího zasedání ZO,

-  zprávu o aktivitách  občanů ke zřízení dětského koutku v Přítokách,

-  návrh Plánu společných zařízení KPÚ Bylany.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S24-10  komisi k výběrovému řízení na zhotovení Územního plánu obce ve složení pp. Štefl, Karban, Václ,

S25-10  začlenění pozemku č. 114/2 v k.ú. Miskovice do Změny územního plánu č.5,

S26-10  začlenění pozemku č. 105/3 v k.ú. Přítoky do Změny územního plánu č.3,

S27-10  úpravu rozpočtu dle přílohy,

S28-10  prodej pozemku 160/5 v k.ú. Hořany o výměře 260 m2 p.Jiřímu Němečkovi za 25,-Kč/m2,

S29-10 vyvěšení záměru prodeje pozemku 536/1 o výměře 494 m2 v k.ú.Miskovice,

S30-10 vyvěšení záměru prodeje pozemku 153/17 o výměře 160 m2 v k.ú. Přítoky,

S31-10 výměnu dřevěných oken za plastová v mateřské škole v Miskovicích,

S32-10 Směrnici pro inventarizaci majetku obce.

 

 

3)      Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U04-10  starostovi jednat s manžely Hruškovými o záměru využití nevyužité pronajaté plochy u hřiště v Miskovicích (do konce září t.r.),

                 U05-10  starostovi zjistit na místě situaci s pozemkem č. 454/11 v k.ú. Hořany,

U06-10  starostovi svolat v Bylanech veřejné projednávání Plánu společných zařízení KPÚ Bylany – do konce října t.r.

 

 

 

 

      Zapsal:  16.6.10     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  E.Hoyerová, J.Dytrych                                              starosta: Ing. Antonín Štefl