Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 24. listopadu 2010 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-  zprávu starosty o splnění úkolů ze zasedání zastupitelstva z 15.září,

-  prezentaci firmy EKOSTARMONT s.r.o. o projektu výstavby rodinných domů v Hořanech,

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S34-10  návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bylany,

S35-10  Změnu územního plánu č.4,

S36-10  Zadání územního plánu obce Miskovice,

S37-10  úpravu rozpočtu r.2010 dle přílohy,

S38-10  návrh rozpočtu obce na rok 2011,

S39-10  prodej pozemku č.536/1 o výměře 494 m2 v k.ú. Miskovice p. Pešovi za cenu 70,- Kč/m2,

S40-10  prodej pozemku č.153/17 o výměře 160 m2 v k.ú. Přítoky p. Kudlíkovi za cenu 25,- Kč/m2,

S41-10  vyvěšení záměru prodeje pozemků 454/11 o výměře 470 m2 a 17/3 b) o výměře 2 m2 v k.ú.Hořany a pozemku č. 115/3 o výměře 51 m2 v k.ú. Hořany,

S42-10  odměny pro zastupitele obce ode dne 10.11.2010 ve stejné výši jako v r. 2010,

S43-10  komisi pro inventarizaci majetku obce ve složení p.Turek Pavel –předseda, členové p. Míšek Karel, pí. Procházková Jiřina.

 

 

      Zapsal:  24.11.10     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Karel Míšek, DiS,   Petr Brant                                     starosta: Ing. Antonín Štefl