Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 15. prosince 2010 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-   žádost Ireny a Františka Bauerových z Přítok o odkup pozemku,

-   termíny zasedání zastupitelstva Obce Miskovice na rok 2011:  9.2., 13.4., 15.6., 14.9., 9.11., 14.12.2011.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S44-10:  prodej pozemku č.454/11  o výměře 470 m2 a 17/3b) o výměře 2 m2, oba v k.ú. Hořany, p.Tandlerovi za cenu 25,- Kč/m2,

S45-10:  prodej pozemku č. 115/3 o výměře 51 m2 v k.ú. Hořany p. Mgr. Holinkovi za cenu 25,- Kč/m2,

S46-10:  Změnu územního plánu č.3,

S47-10:  Změnu územního plánu č.5,

S48-10:  úpravu rozpočtu na r. 2010 podle přílohy,

S49-10:  rozpočet obce na rok 2011,

S50-10:  cenu vodného pro obec Hořany (poskytovatel VHS) – zvýšení pohyblivé složky z 32,57 na 35,83 Kč/m3 (vč.DPH 10%),

S51-10:  příspěvek pro nemohoucí občany a občany nad 70 let s trvalým bydlištěm na území Obce Miskovice ve výši 7,- Kč na jeden dovážený oběd,

S52-10:  Obecně závaznou vyhlášku Obce Miskovice č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad,

S53-10:  Obecně závaznou vyhlášku Obce Miskovice č. 2/2010 o místním poplatku ze psů,

S54-10:  Obecně závaznou vyhlášku Obce Miskovice č. 3/2010 o poplatku za užívání veřejného prostranství,

S55-10:  žádost o dotaci na veřejný rozhlas,

S56-10:  žádost o dotaci na chodníky,

S57-10:  žádost o dotaci na rekonstrukci obecního domu v Bylanech,

S58-10:  žádost o dotaci na výstavbu kanalizace,

S59-10:  jmenování starosty Obce Miskovice p.Ing. Antonína Štefla předsedou Dobrovolného svazku obcí  „Kutnohorský venkov“,

S60-10:  jmenování starosty Obce Miskovice p.Ing. Antonína Štefla členem výběrové komise pro udělování dotací ve sdružení „MAS Lípa pro venkov“,

S61-10:  rozpočet Dobrovolného svazku obcí  „Kutnohorský venkov“ na rok 2011,

S62-10:  novou inventarizaci pozemků po provedené pozemkové úpravě dle výpisu z katastrálního úřadu,

S63-10:  oddávajícího starostu Ing. Antonína Štefla a oddací síň – zasedací místnost Obecního úřadu v Miskovicích.

 

3)      Zastupitelstvo obce ukládá:

 

S07-10:  starostovi obce jednat s manželi Bauerovými o prodeji pozemku v k.ú. Přítoky.

 

 

      Zapsal:  15.12.10     Ing. P. Václ

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  Eva Hoyerová, Jiřina Procházková                      starosta: Ing. Antonín Štefl