Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 9. února 2011 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-   žádost paní Tandlerové na koupi pozemku v Hořanech,

-   stav žádostí o dotační tituly na zpracování Územního plánu a ČOV,

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S01-11:  koupi pozemku č. 203/4 v k.ú. Přítoky za cenu 100 Kč,

S02-11:  distribuci známek na popelnice po zaplacení ceny podle obecně závazné vyhlášky. Bude zavedeno od 1.dubna (bez známky nebude popelnice vyprázdněna), bude upřesněno ve Zpravodaji,

S03-11:  Závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2010,

S04-11:  návrh křižovatky silnice I/2 s místní komunikací (pozemek 153/10 v k.ú. Přítoky) ,

S05-11:  žádost o úvěr do maximální výše 7 000 000,- Kč (podle výše přiznaných finančnch prostředků z dotačního titulu) na realizaci čistírny odpadních vod,

S06-11:  pořízení územní studie vymezené pozemky 203/3 a 267 v k.ú. Přítoky –Záviska,

 

3)     Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U01-11:  starostovi obce dále jednat s manželi Bauerovými o prodeji pozemku v k.ú. Přítoky a s paní Tandlerovou o prodeji pozemku v Hořanech.

 

 

 

      Zapsal:  9.2.11     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:    Mgr. E. Podoláková, Petr Brant                         starosta: Ing. Antonín Štefl