Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 9. listopadu 2011 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         informaci o podání žádosti o dotaci na kanalizaci,

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S31-11:  úpravu rozpočtu podle přílohy,

S32-11:  návrh rozpočtu obce na rok 2012,

S33-11:  prodej pozemku p.č. 191 o výměře 271 m2 v k.ú. Miskovice za cenu 25 Kč/m2  pí.Bulíčkové,

S34-11:  pověření Občanského sdružení Bylany k jednání s projektantem Územního plánu o námětech k textové části Územního plánu. Občanské sdružení poskytne obci zápis z tohoto jednání,

 

 

3)     Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U05-11: Radě obce zabývat se námětem Obč.sdružení Bylany k zadání studie pro posouzení variantních řešení odkanalizování obce Miskovice,

U06-11: místostarostce řešit posouzení rozsahu a finančních potřeb oprav střechy a  kanalizace u domů čp.148-150 v Miskovicích,

U07-11: Radě obce navrhnout zásady poskytován příspěvků neziskovým organizacím,

U08-11: starostovi vyřešit poškození obecní cesty v Bylanech -Markovičkách,

 

 

 

 

      Zapsal:  9.11.11     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:    P. Brant,  M. Holinka                                              starosta: Ing. Antonín Štefl