Usnesení zastupitelstva Obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného  dne  14. prosince  2011 v sokolovně v Miskovicích

 

1.Zastupitelstvo  obce bere na vědomí :

- zprávu finančního výboru

- zprávu kontrolního výboru

- stížnost ing.Verdána na stav obecní cesty

- odstoupení p.Hoyerové z funkce místostarostky

 

 

2. Zastupitelstvo  obce  schvaluje :

S35-11 : úpravu rozpočtu na r.2011 dle přílohy

S36-11 : rozpočet obce na r.2012

S37-11 : termíny konání schůzí  zastupitelstva

S38-11 : složení  inventarizační komise  a inventarizační  směrnici  včetně nového odpisování majetku

S39-11 : cenu vodného pro r.2012 – VHS  Vrchlice-Maleč, VODOS

S40-11 : návrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Bylany u Kutné Hory a k.ú. Mezholezy u Kutné Hory, Miskovicemi,Přítoky, Malešovem a Kutnou Horou

S41-11: řízení věcného břemene – ČEZ Distribuce a.s. – k.ú.Miskovice  p.č.139/1

S42-11 : Ing.Petra Václa jako zástupce obce pro zpracování ÚP 

S43-11 : příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu – POLKOST + VEOLIA

S44-11 : revokaci usnesení S38-9 ze dne 11.11.2009 – cena pozemku č.118/1 k.ú. Přítoky -25 Kč/m2

S45-11 : vyvěšení záměru na pronájem rybníku Čert a pozemku č.13 v k.ú. Miskovice

S46-11 : odvolání ing.Štefla z funkce starosty obce

S47-11 : do funkce starostky obce Evu Hoyerovou

S48-11 : do funkce místostarosty  -  Petra Branta

S49-11 : do funkce předsedy kontrolního výboru p.Jiřího Duška (za p.Branta)

S50-11 : dorovnání odměny p.Hoyerové za měsíc listopad 2011

 

 

3.  Zastupitelstvo nesouhlasí  :

-          s pořízením nové studie na kanalizaci dle žádosti Občanského výboru v Bylanech

 

Zapsala : 14.12.2011       Mgr. E. Podoláková      

 

 

 

 

…………………………………….                                                     …………………………………...........................

Ověřovatelé :  Martin Kozák, Jiří Dušek                                                                      starostka : Eva  Hoyerová