Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 7. listopadu 2012 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-                informaci o územním plánu,

-                informace o žádostech o prodej pozemků v Bylanech u Velkého rybníka,

 

 

2) Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S44-12:    prodej pozemků v k.ú.Bylany -Velký rybník, vše za cenu 165 Kč/m2:

p.č. 1179, o výměře 86 m2, Františkovi a Zdeňce Zinkovým z Kutné Hory,

p.č. 1091, o výměře 14 m2, Jiřímu a Martině Zinkovým z Kutné Hory,

p.č. 1082, o výměře 38 m2 Miroslavu Peterovi z Kolína,

p.č. 969, o výměře 26 m2, Petře Babické z Kolína,

p.č. 1046, o výměře 55 m2 Petru Balánovi z Kutné Hory,

p.č. 1083, o výměře 18 m2, Miroslavu Tenglerovi z Kutné Hory,

p.č. 1080 (část o výměře 25 m2 –po zaměření), Miroslavu Tenglerovi z Kutné Hory,

p.č. 1219 (část o výměře 300 m2 –po zaměření), Zuzaně Zástěrové z Kutné Hory-Malína,

 

S45-12:            vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1034 o výměře 101 m2 a vzhledem k výjimečným okolnostem při pozemkové úpravě schvaluje v tomto případě minimální cenu 85 Kč/m2,

 

S46-12:   prodej pozemků v k.ú.Bylany:

p.č. 760, o výměře 440 m2 za cenu 25 Kč/m2 p.Bohuslavu Kučerovi z Kutné Hory,

p.č. 619, o výměře 689 m2 za cenu 30 Kč/m2 MUDr. Haně Ebel Šroňkové a PhDr. Danielu Ebelovi z Bylan,

 

S47-12:            smlouvu o nabytí pozemku p.č. 287/6 v k.ú. Miskovice (převod majetku státu na Obec Miskovice),

 

S48-12:            smlouvu o smlouvě budoucí s Městem Kutná Hora na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 704 a 720 v k.ú. Bylany za cenu 100Kč/bm (trasa kanalizace),

 

S49-12:            umístění koncového prvku varování (sirény) na budově OÚ Miskovice čp.26,

 

S50-12:             návrh rozpočtu na r.2013 (v příloze),

 

S51-12:             obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o odpadech (v příloze),

 

S52-12:             pronájem sokolovny v Miskovicích – budovy č.p. 87 v k.ú. Miskovice, zapsané na LV 248, v majetku Tělocvičné jednoty Sokol Miskovice, včetně pozemku p.č. 51 o výměře 3136 m2 a pozemku p.č. 626 o výměře 1115 m2, na dobu minimálně 10 let za cenu nájmu za dotčené nemovitosti 1,- Kč za rok s tím, že vlastník dotčených nemovitostí umožní provádět opravy na nemovitosti a přizpůsobení vnitřního uspořádání budovy dle potřeb Obce Miskovice a umožní využít dotčené pozemky k výstavbě sportovních ploch,

 

S53-12:             uzavření dodatku ke smlouvě s firmou VODOS Kolín, a.s., na zpracování tendrové dokumentace k projektu výstavby kanalizace,

 

S54-12:             mandátní smlouvu s firmou AAA Zakázky s.r.o., o přípravě a provedení výběrového řízení na výstavbu kanalizace,

 

S55-12:             mandátní smlouvu s Ing. Danielem Plosem na přípravu a podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství,

 

 

 

3)            Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U09-12:             starostce prověřit došlé žádosti o prodej pozemků v Bylanech u Velkého rybníka,,

 

U10-12:  starostce prověřit v Hořanech vlastnictví autobusové zastávky a trasování dešťové kanalizace,

 

 

 

 Zapsal: 7.11.2012    Ing. P. Václ

 

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé: P. Brant,  P. Turek                     starostka: E. Hoyerová