Návrh zadání

změny č. 2 územně plánovací dokumentace Obce Miskovice

 

 

ÚPNSÚ Obce Miskovice řeší katastrální území obcí Miskovice, Přítoky, Mezholezy a Bylany.

 

  Na zasedání zastupitelstva Obce Miskovice dne 20. 9. 2003 se usneslo pod č. S11-04 zrušit nedokončenou změnu ÚP č. 2 (schválenou rozhodnutím zastupitelstva dne 16. 4. 2003). Po projednání došlých připomínek občanů a dotčených institucí a úřadů v uplynulém období bylo nadpoloviční většinou zastupitelů rozhodnuto vyhlásit změnu č. 2  územního plánu sídelního útvaru Miskovice v rozsahu návrhu dále uvedeném. Změnu č. 2 zastupitelstvo Obce Miskovice schválením dne 6. 12. 2004 rozšířilo o další návrhy pod usnesením č. S19-04. Dne 27. 12. 2004 schválilo zastupitelstvo ještě dodatek ke změně ÚP č. 2 pod usnesením č. S28-04.

 

 

VÝČET NAVRHOVANÝCH ZMĚN:

 

kat. území BYLANY:

č.1

 

Navrhovaná změna: zastavěný pozemek č. 202 s nejbližším okolím zařadit do zástavby typu

                                  objekty služeb a občanské vybavenosti.

 

Stávající stav:    ve schválené ÚPD nebylo řešeno - bývalý objekt zemědělské výroby

                        s  navrhovaným využitím na truhlářskou dílnu.

 

Limity:   provoz dílny musí splňovat hygienické požadavky vzhledem k blízké lokalitě určené pro bytovou zástavbu, zejména z hlediska ochrany před hlukem.

č.2

 

Navrhovaná změna: přes pozemek č. 199 zřídit přístupovou cestu k pozemku č. 202                    

                                  (navrhovaná truhlářská dílna).

 

Stávající stav:          zemědělská výroba – orná půda.

 

 Limity:                             vynětí ze zemědělského půdního fondu.

 

č.3

 

Navrhovaná  změna:  část pozemku  č. 199 západně od cesty k truhlárně (č. 202) v obci

                                    Bylany zařadit mezi  pozemky určené pro smíšenou obytnou zónu

                                    bydlení a rekreace.

 

Stávající stav:          orná půda mimo zastavitelné území obce.

 

Limity:                    nutné vynětí ze zemědělského půdného fondu:    

č.4

 

Navrhovaná změna:                        přes pozemky č. 405 a 401 zřídit místní komunikaci.

 

Stávající stav:          smíšená zóna venkovského bydlení a rekreace, částečně sad mimo trvale                                    zastavěné území .

 

Limity:                     vynětí ze zemědělského půdního fondu, přechod přes vodoteč.

 

č.5

 

Navrhovaná změna:                        změnit určení pozemků č. 28  a 29 ze smíšené zóny zemědělská výroba a

                        bydlení venkovského typu na  smíšenou zónu rekreace s bydlením

                        venkovského typu, do stejného typu zařadit část pozemku č. 78, zbytek

                        pozemku vyčlenit pro rekreaci a sport.

 

Stávající stav:                                smíšená zóna zemědělská výroba a bydlení venkovského typu, č. 78. je

                        louka

 

Limity:                     dodržení hygienických předpisů ve vztahu bydlení a vyloučení

                        negativních vlivů na okolní obytnou zástavbu, č. 78  určeno k vynětí

                                ze ZPF.

č.6

 

Navrhovaná  změna:  změnit určení pozemku  č. 33 v obci Bylany ze smíšené obytné zóny

                               bydlení a rekreace na území drobné výroby a služeb. 

                             

Stávající stav:          smíšení zóna pro bydlení venkovské typu a rekreaci.

 

Limity:                    dodržením hygienických předpisů a vyloučení negativních vlivů na okolní

                               bytovou zástavbu.

 

č.7

 

Navrhovaná změna:                        místo původního návrhu umístit ČOV na okraji pozemku č.192/1.

:

Stávající stav:                              původní situování ČOV je na pozemku č. 79.

 

Limity:                                            vynětí ze zemědělského půdního fondu, ochrana blízkého biokoridoru.

 

č.8

Navrhovaná změna:       změnit určení pozemku PK č. 597/3 k bydlení venkovského typu.

:

Stávající stav:                               pozemku je v ZPF nevyužitelný k intenzívnímu zemědělskému

                                 obhospodařování

 

Limity:                                            vynětí ze zemědělského půdního fondu.

 

č.9

Navrhovaná změna:   pozemky č. 266/2 a 266/10 změnit typ z rekreace na bydlenín venkovského typu.

 

Stávající stav:                        zóna k rekreaci.     

 

Limity:     vyloučit negativní vlivy na životní prostředí.

 

č.10

 

Navrhovaná změna:   změnit určení části pozemku č. 482/2 k vybudování přístupové cesky k prameništi  Sv. Vojtěcha.

 

Stávající stav:         pozemek je v ZPF.

 

Limity:                     nutný zábor ze ZPF.

 

č.15a

 

Navrhovaná změna:                        doplnit řady nově řešené tlakové splaškové kanalizace.

 

Stávající stav:         stávající návrh tras splaškové kanalizace zakreslený ve výkresu technické infrastruktury  zůstává až na přivaděč k ČOV nezměněn.

 

Limity:                           ekonomičnost provedení, ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.

 

 

 kat. území Přítoky:

 č.15b

                           

Navrhovaná změna:   doplnit řady nově řešené tlakové splaškové kanalizace a navrhnout trasu kanalizačního přivaděče do Bylan podél silnice III. tř. na Bylany.

 

Stávající stav:         stávající návrh tras splaškové kanalizace zakreslený ve výkresu technické infrastruktury  zůstává až na přivaděč k ČOV nezměněn.

 

Limity:                           ekonomičnost provedení, ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.

 

č.11

 

Navrhovaná změna:   změnit část pozemku č.144/12 a část č.144/7 na okraji zóny čistého bydlení na zónu drobné výroby a služeb.   

 

Stávající stav:                        zóna čistého bydlení.

 

Limity:   nově navržená zóna nesmí negativně ovlivňovat stávající zónu čistého bydlení.         

č.12

Navrhovaná změna:   změnit trasu cesty místo přes pozemek  č.203 na pozemek č. 76.   

 

Stávající stav:                        cesta přes pozemek č. 203.

 

Limity:   změna umístění cesty bez změny výměry záboru ZPF .   

 

č.13

Navrhovaná změna: změnit trasu místní komunikace uvnitř zóny bydlení na poz. č. 312 s napojením na stávající cesty.   

 

Stávající stav:                        místní komunikace podél okraje pozemku č. 312.

 

Limity:   změna umístění cesty bez změny výměry záboru ZPF .   

 

č.14

Navrhovaná změna: vyčlenit k bydlení venkovského typu část pozemku č. 312 s místní komunikací uprostřed území a napojenou na stávající cesty.   

 

Stávající stav:                        zemědělsky využívaná půda.

 

Limity:   zábor půdy ze ZPF.   

 

 

 

kat. území Miskovice:

č.15c

Navrhovaná změna:                        doplnit kanalizační síť splaškové kanalizace o přivaděč do Bylan.             

 

Stávající stav:                        ve schválené ÚPD byla ČOV situována v Miskovicích.

 

Limity:                           ekonomičnost provedení, ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.

                        dodržet podmínky ochrany přírody v souběhu kanalizačního sběrače                        a  

                                stávajícího biokoridoru.

 

č.16

Navrhovaná změna:                        pozemky č.110 a 111 navrhnout do zóny služeb a občanské vybavenosti                        místo schváleného bydlení venkovského typu.

 

Stávající stav:                              zóna bydlení venkovského typu.               

 

Limity:      nově navržená zóna nesmí negativně ovlivňovat okolní obytnou zástavbu.

 

č.17

Navrhovaná změna:   pozemek č.186, větší část zařadit do ploch a objektů služeb a občanské vybavenosti.  

Stávající stav:         bydlení venkovského typu.

 

Limity:                     nově navržená zóna nesmí negativně ovlivňovat okolní obytnou zástavbu.

 

č.18

Navrhovaná změna:   pozemky č. 72, 73, 74 a78 vedené jako výrobní plochy zařadit do ploch   venkovského bydlení.

 

Stávající stav:         plochy původně určené pro výrobu a sklady.

 

Limity:                     nejsou známy.

 

č.19

Navrhovaná změna:   část pozemku č. 405 o výměře 100m2 , sousedící s pozemkem č. 406, přičlenit k tomuto pozemku a zařadit do zóny bydlení venkovského typu.

 

 Stávající stav:         pozemek mimo trvale zastavěné území obce – veřejná zeleň.

 

  Limity:                   jedná se o zasypaný vytěžený lom, stanovisko báňského úřadu,

                                ochranná pásma.   

č.20

Navrhovaná změna: část pozemku č. 337, v hranicích č. 380/3 dle PK, vyjmout ze  zemědělského půdního fondu a zařadit do zóny bydlení venkovského typu.

 

Stávající stav:                        pozemek mimo trvale zastavěné území obce, orná půda.

 

 Limity:                    zemědělská půda, nutné vynětí ze zemědělského půdního fondu.

 

 

č.21

Navrhovaná změna:                        pozemky č. 283/1, 277/16, část č. 282/1, 287/2, 287/3, 287/4, 289/4, 298/4, 298/11 a část č. 298/1 o šíři cca 45 m zalesnit.

 

Stávající stav:   pozemky mezi obytnou částí obce a zemědělským areálem.  Využití zemědělská výroba a orná půda.

 

Limity:                    změna ve využití zemědělského půdního fondu na lesní fond.

 

č.22

Navrhovaná změna: pozemky č.59 a č.60 z původního určení výroba a sklady zařadit do

                        smíšené zóny- zemědělská výroba a bydlení venkovského typu.

 

 Stávající stav:                        zóna výroba a sklady.

 

 Limity:   pachová zóna a negativní vlivy ze zemědělské výroby nesmí přesáhnout hranice těchto pozemků.

 

č. 23

Navrhovaná změna:  pozemky č. 215, 216, 217/1 až 217/10  změnit ze zóny zemědělské

                                 výroby na zónu k rekonstrukci.

 

Stávající stav:           zóna zemědělské výroby s vyloučením živočišné.

 

Limity:                      zákaz obnovy budov a  nových  staveb

 

                                                            

č. 24

Navrhovaná změna: část pozemků č. 375 a 374 zařadit mezi pozemky určené k zástavbě

                                bydlení venkovského typu.

 

Stávající stav:          pozemky mimo zastavitelné území obce, zahrada - ZPF.

 

Limity:                    zemědělská půda, nutné vynětí ze ZPF. Dotčené pozemky přetíná

                               telekomunikační vedení a vodovodní  řad.

 

č. 25

Navrhovaná  změna:  část pozemku PK č. 413/10 přilehlý k rozhledně vyčlenit ze ZPF na

                                    území pro sport

 

Stávající stav:             pozemek v ZPF - louka

 

Limity:                        nutné vynětí ze ZPF do 1 ha

 

 

č. 26

Navrhovaná  změna:  část, cca 1/2 pozemku PK č. 375/19 přilehlý k sousední zahradě vyčlenit

                                  ze ZPF na území pro bydlení venkovského typu

 

Stávající stav:             pozemek v ZPF

 

Limity:                        nutné vynětí ze ZPF

 

 

č. 27

Navrhovaná  změna:  část pozemku PK č. 416/34 o výměře cca 3000 m2 vyčlenit na území

                                    pro sport ze ZPF

                       

Stávající stav:             pozemek v ZPF

 

Limity:                        nutné vynětí ze ZPF

 

č. 28

Navrhovaná  změna:  část pozemku PK č. 575/4 a 575/5 vyčlenit ze ZPF na území pro sport

 

Stávající stav:             pozemek v ZPF

 

Limity:                        nutné vynětí ze ZPF

 

č. 29

Navrhovaná  změna:  pozemky č. 268/3 až 268/16, 298/5, 298/8, 298/18,298/19, část 305/1 (okolo seníku) a část č. 306 (cca 1/2) vyčlenit ze ZPF na území pro zemědělskou výrobu

 

Stávající stav:             pozemky v ZPF

 

Limity:                        nutné vynětí ze ZPF území zaploceného areálu zemědělské výroby

 

č. 30

Navrhovaná  změna: obchvat silnice I. třídy severně od obce Miskovice navržen po místních

                                 komunikacích (dle KPÚ) na silnici III. třídy směr Hořany. Dále směrem

                                 SV pokračuje přes pozemky v k. ú. Přítoky k okraji katastru (přetne

                                 místní komunikaci).

 

Stávající stav:             pozemky převážně v ZPF

 

Limity:                        Nutné vynětí ze ZPF. Dvojí křížení silnice I. tř. s biokoridorem bude v     

                                   místech dnešního jeho přerušení silnicí III. tř. ,resp. místní komunikace.

                                   Nutno řešit křížení přemostěním.

 

                                            ZMĚNA č. 2  ,, INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ"

 

 a) důvodem pořízení změny č.2 ÚPNSÚ Miskovice je změna funkce a využití výše uvedených

      oproti závazné části územně plánovací dokumentace.

  b) pořízení změny se týká kat. územi obce Bylany, Přitoky a Miskovice.

 c) požadované změny mají vztah k sousednímu (Kutná Hora) a vyššímu územnímu

     celku pouze v bodě č. 30.

 d) zvláštní podmínky a požadavky ovlivňující navržené změny nejsou známy.

 e) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek

     a ochranu krajiny jsou uvedeny v odstavci ,, Limity " jednotlivých změn.

  f) část změn se týká i rozšíření zastavitelného území změnou funkce v závazné části ÚPD.

 g) změna ÚPD se nedotýká kultuních památek a jejich ochranných pásem.

 h) změna ÚPD se týká v bodě č. 30 změn dopravy a stávající technická vybavená území

     nebudou změnou dotčena.

 i)  výše uvedené změny neobsahují žádné asanační zásahy.

 j)  navrhuje se spojit zpracování a projednání  „Konceptu" s „Návrhem" změny č. 2 ÚPD.

 

Zakreslení návrhu zadání 2. změny územního plánu obce je uloženo u pořizovatele ÚPD k nahlédnutí v úřední hodiny Obecního úřadu v Miskovicích, tj. pondělí a středy 8 - 12, 13 - 16,

úterý a čtvrtek 8 - 12 hodin.                                        

                                                                          

Miskovice dne  18. 1. 2005                                                   Josef Dytrych, starosta