Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 8. února 2012 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         zprávu kontrolního výboru,

-         informaci o územním plánu,

-         informaci o probíhající žádosti o dotaci na kanalizaci.

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S01-12:  úpravu rozpočtu podle přílohy,

S02-12:  zprávu o hospodaření obce za rok 2011,

S03-12:  rozpočet Dobrovolného svazku obcí Kutnohorský venkov na rok 2012,

S04-12:  jmenování starostky pí.Hoyerové zástupkyní obce v Dobrovolném svazku obcí Kutnohorský venkov,

S05-12:  smlouvu na zřízení věcného břemene na pozemku p.č.312/16 v k.ú. Přítoky včetně finančního vyrovnání (1000,-Kč),

S06-12:  koupi pozemku č.153/18 o výměře 60 m2 v k.ú. Přítoky za cenu 65 Kč/m2,

S07-12:  pronájem části pozemku u č.p.13 v Miskovicích pí.Mgr.Dagmar Břízové za cenu 2000 Kč/rok,

S08-12:  ustanovení komise pro výběr nájemce rybníku Čert u Hořan,

S09-12:  podání žádosti o dotaci pro místní knihovnu,

S10-12:  v případě získání dotace na kanalizaci zažádat o úvěr do výše 10 mil.Kč,

S11-12:  zadání zpracování projektu na řešení dopravní situace (přechody) v Miskovicích,

S12-12:  realizaci protierozních opatření na pozemcích č. 488, 645, 646 a 647 v k.ú. Miskovice,

S13-12:  bývalému starostovi Ing.A.Šteflovi proplacení zbývající dovolené za r.2011,

S14-12:  zpracování Územního plánu Miskovic v původním rozsahu návrhu z r.2010 včetně odborných studií.

 

 

3)     Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U01-12:  Ing.Válovi vyžádat od projektantky Územního plánu cenovou kalkulaci projektu, m.a. pro další jednání o finanční spoluúčasti jednotlivých žadatelů. Termín: do konce února.

U02-12:  komisi pro výběr nájemce rybníku Čert vyřešit výběr tak, aby obec mohla dát zájemcům na vědomí výsledek do 29.2.

 

 

   Zapsal:  8.2.2012    Ing. P. Václ

 

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé: J.Procházková, Mgr.M.Holinka                                        starostka: Eva Hoyerová